KLP Eiendom har vært miljøsertifisert etter ISO 14001 siden 2009. Vårt miljøarbeid er systematisert i et styringssystem for miljø, og vi gjør kontinuerlige vurderinger av miljøpåvirkningen fra hele vår virksomhet. De viktigste miljøaspektene er grunnlag for fokusområdene i miljøarbeidet. Vi jobber systematisk med samsvarsvurderinger opp mot offentlige og interne krav, og har et system for avvikshåndtering på ytre miljø.
Les mer om våre sertifiseringer

For å konkretisere vår innsats innenfor samfunnsansvar og bærekraft støtter vi oss til FNs bærekraftsmål og Bygg21 sine 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder. KLP Eiendom har tilsluttet seg Eiendomssektorens veikart mot 2050, og veikartets 10 strakstiltak er implementert i vår miljøhandlingsplan.
Vi bruker miljøklassifiseringssystemer slik som BREEAM NOR og DGNB som verktøy for å sikre en helhetlig tilnærming til de mange ulike klima-og miljøtemaene når vi bygger og gjør større rehabiliteringer, og vi tester også ut bruken av BREEAM In-Use som verktøy for miljøledelse i eksisterende bygg.
Les mer om våre målsetninger

Slik jobber vi med FNs Bærekraftmål

Vi systematiserer vårt arbeid med planlegging, oppfølging og rapportering kategorisert under de ni bærekraftsmålene som er spesielt relevant for eiendom.

Forskning viser at positive egenskaper ved grønne bygg, slik som forbedret lys, bedre luftkvalitet og planter, har beviselig positiv effekt på helse og velvære.
Å unngå helse-og miljøskadelige stoffer i materialer som man omgås til daglig er viktig for å sikre et godt inneklima, og vil også bidra til å redusere behovet for mekanisk ventilasjon. Det kan være nødvendig med målinger for å sikre at inneklima har den ønskede kvaliteten.

Les mer om hvordan vi jobber med inneklima

Redusert energibruk er en av de mest omtalte fordelene ved grønne bygg. Lokal fornybar energiproduksjon kan også i mange tilfeller være rimeligere enn annen energi. Redusert forbruk og lokal produksjon øker også energisikkerheten i bygget.

Etterspørsel etter grønne bygg og tjenester er i ferd med å utgjøre en betydelig næring. Som en stor innkjøper av varer og tjenester har vi et spesielt ansvar i å etterspørre tjenester som ikke bare er miljøvennlige, men også som leveres av leverandører som tar sosialt ansvar.

Les mer om hvordan vi setter krav til våre leverandører og samarbeidspartnere
 

Bygg og infrastruktur må designes for å være fleksible og tilpasningsdyktige stilt ovenfor klimaendringene. Drivere i innovasjon og teknologi vil være viktig for å drive markedet fremover.

Bygg og områder må være arealeffektive. Økt tilflytting til byer og tettsteder vil kreve at vi bygger tett og arealeffektivt.Fortetting må gjøres med hensyn til øvrige kvaliteter. For å oppnå dette er det nødvendig å heve blikket fra bygg til områderved utforming av prosjekter.
Ved å være bevisst ved planlegging av infrastruktur og tilgjengelighet vil dette være med på å påvirke byggets klimapåvirkning fra transportbehov i et langsiktig perspektiv.
Involvering av brukere, en aktiv dialog med myndigheter og andre interesseorganisasjoner, samt å gi tilgang til grønne plasser eller andre offentlige installasjoner er andre måter å bidra til bærekraftige samfunn.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraftig utbygging

Bærekraftsmål 12 fokuserer på energi-og ressurseffektivitet. Byggindustrien har en viktig rolle i arbeidet med å redusere avfallsmengder gjennom resirkulering og gjenbruk - den sirkulære økonomien i praksis. Samtidig begynner det å bli knapphet på enkelte ressurser som er viktige for verdenssamfunnet
.
Åpenhet om ressursbruken i våre bygninger, spesielt energi og vann kan være med på å øke bevisstheten rundt ressursutnyttelse både i organisasjonen og blant leietakere og brukere.

Å benytte CO2/karbonfotavtrykk kan være med på å gi et tydeligere bilde av ressursbruk og påvirkningen på omgivelsene.

Bygninger står for over 30 % av klimagassutslippene globalt. Her ligger også et av de største kostnadseffektive potensialene for utslippsreduksjon gjennom lønnsom energieffektivisering.
Energieffektiviseringsmålet gjelder ikke bare driftsfasen. Energibruk ved fremstilling av bygningsmaterialer og oppføring av bygget er også store bidragsytere til klimagassutslipp, og har potensial for betydelig reduksjon.

KLP Eiendom har en målsetning om å redusere vårt klimagassutslipp i tråd med Paris-avtalen.

Materialvalg er et kjernemoment når det gjelder bærekraftige bygg. Å velge sertifisert treverk er et av tiltakene som er viktig for å sikre bærekraft.

Reduksjon av vannforbruk, fokus på biodiversitet med lokale arter og sikre de biologiske verdiene i byggeprosjekter er også viktige elementer, både før, under og etter bygging.

Sterke lokale og internasjonale partnerskap gjør oss bedre rustet til å stå sammen mot å nå målene. Derfor deltar KLP Eiendom i bransjeorganisasjoner og forum for erfaringsutveksling slik som Grønn Byggallianse, og vi er åpne om vårt arbeidssett og våre resultater.
En forutsetning for å oppnå resultater er et tett samarbeid med våre leietakere. For å styrke samarbeidet har vi introdusert Grønne leieavtaler, og vi ønsker å samarbeide om miljøsertifisering av våre eiendommer.

Les mer om Grønne leieavtaler i KLP Eiendom

FN bærekraftmål.jpg