Vi spiller på lag med våre leietakere

KLP Eiendom er en langsiktig og ambisiøs eiendomsaktør. Det er derfor naturlig å ta miljøhensyn i drift og forvaltningen av våre mange eiendommer. Det kommer både oss og miljøet til gode i form av fornøyde leietakere, lavere energikostnader og redusert miljøbelastning. For å oppnå best mulig resultat må vi spille på lag med våre leietakere.

En Grønn leieavtale er et vedlegg til leiekontrakten der utleier og leietaker blir enige å gjennomføre investeringer som reduserer energibruk og forbedrer miljøet. Avtalen beskriver hvordan man økonomisk løser utfordringen med utleiers investering og leietakers besparelse ved gjennomføring av tiltak.

En Grønn leieavtale kan også regulere andre forhold ved bruken av lokalene, eksempelvis krav fra miljøsertifiseringssystemet BREEAM som man ønsker å bringe videre til driftsfasen. Dette kan omfatte funksjonskrav for belysning og annet teknisk utstyr, og dokumentasjonskrav til materialer og innredning som leietaker ønsker å benytte i sine lokaler, og krav til rutiner og oppfølging mellom leietaker og utleier.

Gjennomføring av energi- og miljøtiltak

Utleier overvåker og kartlegger aktuelle energi- og miljøtiltak for bygget. Til dette benyttes både egen kompetanse og innleid konsulenthjelp ved behov. Kostnadene for dette dekkes av utleier. Eksempel på tiltak som er aktuelle å gjennomføre kan være utskifting av hele eller deler av eksisterende ventilasjonsanlegg, konvertering til fornybar energi, bedre avfallsløsninger, utskifting av armaturer eller nye solskjermingsløsninger.

Hvis tiltak som kommer begge parter til gode besluttes, inngås en "Tiltaksavtale" og arbeid og kostnader fordeles mellom leietaker og utleier på følgende måte;  

  • Utleier legger frem beregninger som viser fremtidig besparelser, og denne legges til grunn for kostnadsfordelingen.  Ved behov kan ekstern kompetanse hentes inn for verifisering.
  • Utleier gjennomfører tiltak, administrerer og legger ut for investeringen. Leietaker bistår utleier og hjelper til med å tilrettelegge for gjennomføring av tiltak
  • Leietaker betaler en fast andel av tiltaket i det antall år det tar å nedbetale tiltaket. Leietakers totale energikostnader skal ikke øke i nedbetalingsperioden
  • Når tiltaket er nedbetalt, beholder leietaker innsparingen

 

KLP Eiendom benytter en Grønn leieavtale som er basert på "Miljøavtalen" utarbeidet Norsk Eiendom.

Miljøsertifisering

En miljøsertifisering kan identifisere aktuelle energi- og miljøtiltak, hjelper utleier og leietaker med å forbedre miljøprestasjonene, og er et synlig bevis på oppnådde resultater. KLP Eiendom ønsker å miljøsertifisere sine eiendommer, og søker leietakere som ønsker å bidra til denne prosessen. Aktuelle miljøsertifiseringer er eks Miljøfyrtårn og BREEAM In-Use.

Les mer om våre sertifiseringer her

KLP_klode.png