KLP Eiendom har mål om å være en ledende aktør innenfor arbeidet med samfunnsansvar og bærekraft.
Vi har tilsluttet oss til Eiendomssektorens veikart mot 2050, og veikartets 10 strakstiltak er implementert i vårt planverk.
KLP Eiendom har en miljøhandlingsplan som definerer våre målsetninger innenfor miljø-og klimaarbeidet. Vi gjennomfører regelmessig en kartlegging av hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser, og hvor vi kan prioritere vårt arbeid for å gjøre en størst mulig forskjell. 

Miljøledelse

  • Vi skal miljøsertifisere våre eiendommer, både ved oppføring og i driftsfasen.
  • Alle eiendommer skal ha en miljøhandlingsplan med konkrete forbedringsplaner og målsetninger.

Energi og klima

  • Videreføring av langsiktig arbeid med ambisiøse mål for reduksjon i energibruk.
  • Samarbeid om miljøtiltak med leietakere i såkalte Grønne leieavtaler.
  • Lokale fossile energikilder fases ut og erstattes med miljøvennlige alternativer.
  • Gjennomføre innovasjonsprosjekter på grønn teknologi.

Materialbruk og avfall

  • Strenge krav til miljøpåvirkning i utviklingsprosjekter, med fokus på klimapåvirkning, fravær av miljøgifter og økt gjenbruk.
  • Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp, og kun kjøpe produkter uten innhold av helse- og miljøskadelige stoffer.
  • Forbedre avfallssorteringsgraden på våre eiendommer.
Schwigaardsgate_21_23-003_sol_croppet.jpg
KLP_profilbilde_2016_Marius_Svaleng_Andresen_01.jpg