FN definerer bærekraftig utvikling som «utvikling der økonomisk utvikling, sosial utvikling og miljøvern samvirker og forsterker hverandre gjensidig.» Ved å utvikle bærekraftige bygg innebærer dette at man sikrer rett funksjonalitet og gode brukerkvaliteter, sikrer rett avkastning for eier og samtidig bidrar til å nå våre nasjonale og internasjonale miljømål.

Fra en bruker sitt perspektiv vil et bærekraftig bygg gi til økonomisk verdi knyttet til arealeffektivitet, lave driftskostnader, høy bruksverdi og sosiale kvaliteter.
For å oppnå høy bruksverdi må bygg bidra til trivsel, helse og produktivitet. Å tilrettelegge for miljøvennlig transport, slik som gode garderobe-og sykkelfasiliteter øker både bruksverdien og reduserer miljøbelastningen.
 

Driftskostnader reduseres ved å bygge og drifte energi-økonomisk, samt å velge varige løsninger av høy kvalitet. KLP Eiendom har redusert spesifikk energibruk i eiendomsporteføljen
med nærmere 40 % siden 2008 ved å utvikle ny energieffektiv eiendom og kontinuerlig arbeid med energioptimering
i drift..

Et bærekraftig bygg kan også bidra til sosiale verdier. Eksempelvis kan moderne og klimavennlige bygg gjøre våre leietakere mer attraktive for potensielle arbeidstakere, samt stimulere til kontakt, aktivitet og opplevelser for nærmiljøet.
 

For å sikre en balansert tilnærming til de bærekraftige kvalitetene i våre bygg velger vi å sertifisere alle bygg vi bygger selv etter BREEAM NOR standarden, og vårt ambisjonsnivå er "Excellent" eller bedre.

Alle bygg som vi drifter selv utarbeider vi en miljøhandlingsplan som konkret definerer hvilke målsetninger og tiltak som vi ønsker å få gjennomført på bygget. Enkelte av våre eiendommer er også BREEAM In-Use sertifisert.

BREEAM NOR

BREEAM NOR er Norges mest utbredte miljøsertifisering for bygg. Systemet er inndelt i ni miljøområder, og hvert område beskriver hvordan miljøpåvirkning fra et nytt eller rehabilitert bygg kan reduseres. De ulike miljøområdene er:

 1. Ledelse og administrasjon
 2. Helse og innemiljø
 3. Energibruk
 4. Transport
 5. Vann
 6. Materialer
 7. Avfall
 8. Arealbruk og økologi
 9. Forurensning

Karakterskalaen i BREEAM NOR går i seks trinn, der høyeste nivå er "Outstanding". KLP har som ambisjon å minimum oppnå det nest høyeste nivået, "Excellent", noe som tilsvarer en ytelse blant de øverste av 10 % av nybygg.

BREEAM In-Use

BREEAM In-Use er et forvaltningsverktøy og sertifiseringssystem med formål å redusere driftskostnader, energibruk og miljøbelastninger i eksisterende yrkesbygg.
BREEAM In-Use kan bidra til å gi en oversikt over en eiendom eller en eiendomsportefølje sin totale miljøytelse og etablere et referansenivå for videre utvikling. Både eier, forvalter og leietaker kan engasjeres i sertifiseringen.

Bygg21 kvalitetsprinsipper

Bygg21 er et samarbeid mellom bygge-og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. På oppdrag fra Kommunal-og moderniseringsdepartementet har Bygg21s arbeidsgruppe for Kvalitet og bærekraft utarbeidet 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder:

 1. Stimulerer til kontakt, aktivitet og opplevelser
 2. Gir gode lysforhold og utsyn
 3. Gir god luftkvalitet og lav støybelastning
 4. Ivaretar sikkerhet
 5. Ivaretar god tilgjengelighet til og på stedet
 6. Har lang levetid
 7. Gir smart utnyttelse av arealene
 8. Utnytter energien godt
 9. Er bygget med god ressursutnyttelse og lave klimagassutslipp
 10. Gir lave drifts-og vedlikeholdskostnader