1. Du skal gjøre deg kjent med følgende:

 • Plassering av nærmeste telefon
 • Brannalarmanlegg
 • Rømningsveier
 • Plassering av nærmeste håndslukkerapparat eller brannslange

2. Hvis brann oppstår på din arbeidsplass:

 • Slukk hvis mulig, men ikke sett deg selv i fare.
 • Hvis brannalarm ikke høres, utløs nærmeste manuelle melder
 • Undersøk om det er folk i rommet - evakuer rommet
 • Steng døra til brannrommet
 • Forlat bygningen og gå ut på gata
 • Heiser skal ikke benyttes ved brann/brannalarm
 • Det er ikke tillatt å gå inn i bygningen før brannvesenet har gitt tillatelse

3. De som betjener publikum har ansvaret for å organisere rømning for disse.

4. Personer som arbeider med og har ansvaret for gass, stråling, strøm og væsker må være tilstede for å ta nødvendige forhåndsregler, bl.a. orientere slukkemannskaper.

5. Ved brann skal brannvesenet varsles straks på tlf. 110 i tillegg til at brannalarmanlegget har automatisk overføring av alarmen til brannvesenet.

BRANNINSTRUKS

Gjør deg kjent med nødutganger, brannslukningsutstyr og manuelle meldere.

Ved ethvert branntilløp skal du:
VARSLE - Dersom brannalarmen ikke høres, utløs manuell melder og ring til brannvesen.
REDDE - Mennesker utsatt for fare.
SLUKKE - Hvis mulig, forsøk å slukke med nærmeste brannslukkningsutstyr.Hvis ikke: LUKK DØRENE.
RØMME - Evakuer bygningen, bruk nærmeste rømningsvei.Gå til samleplass foran hovedinngangen.
HEISEN - MÅ IKKE BRUKES!!
HJELPE - Bistå ansvarlig personell. Veilede brannvesenet.

 1. Leietaker skal peke ut en brannvernansvarlig som skal representere leietakeren overfor byggeier.
 2. Brannvernansvarlig skal til enhver tid ha oversikt over antall ansatte i bedriften.
 3. Brannvernansvarlig skal kjenne til alle godkjente rømningsveier fra bedriftens leieareal.
 4. Brannvernansvarlig har ansvaret for å påse at alle rømningsveier er åpne, og at de ikke blir blokkert av lagrede varer, emballasje eller lignende. I slike tilfeller har brannvernansvarlig plikt til å varsle leietakers/bedriftens ledelse.
 5. Brannvernansvarlig skal kjenne branninstruksen, og vite om avtalt møteplass utenfor bygget i en rømningssituasjon.
 6. Ved brannalarm skal brannvernansvarlig påse at alle ansatte og gjester i bedriften straks begir seg ut av bygget via godkjente rømningsveier og til avtalt møteplass.
 7. Brannvernansvarlig skal kjenne til plassering av slokkeutstyr.
 8. Brannvernansvarlig skal forestå opptelling og registrering av bedriftens ansatte og gjester på avtalt møteplass utenfor bygget. Status meldes til brannvesenet ved deres ankomst.
 9. Brannvernansvarlig har ansvaret for at leietakers/bedriftens ansatte/nyansatte/vikarer har, og er gjort kjent med gjeldende instrukser, rømningsveier og plassering og bruk av slokkeutstyr.
 1. Bruker av eiendommen skal utøve sin virksomhet med vanlig aktsomhet og under hensyntagen til de andre leietakere, og til naboer, slik at disse ikke sjeneres, og slik at eiendommen og dens miljø ikke forringes. De anvisninger vaktmester/ forretningsfører gir i den anledning skal straks etterkommes. Brukerveiledning for eiendommen skal følges, dersom slik veiledning foreligger.
 2. Offentlige lover, forskrifter og pålegg som angår leieforholdet skal følges. Spesielt gjelder dette forskrift til Arbeidsmiljøvernloven (AML) om Intern-kontroll. Bruker av eiendommen må således følge forskriftens krav om bl. a. brannvern og bruk av el-utstyr. Brannøvelser skal avholdes i henhold til krav fra offentlig myndighet og ellers i samsvar med gårdeiers/forretningsførers anvisninger.
 3. Brann- og eksplosjonsfarlig materiell og utstyr samt materiell og utstyr som kan være farlig på annen måte, må oppbevares betryggende og alltid minst i henhold til de forskrifter/ bestemmelser som måtte være gitt av offentlige myndigheter, forsikringsselskap eller gårdeier/dennes representanter. Dette gjelder for eksempel bruk av kaffemaskiner og oppvaskmaskiner.
 4. Låse- og sikkerhetsrutiner for eiendommen skal følges for å unngå utilsiktet inntreden og utløsing av alarmer ved uhell. Om alarm utløses ved uhell skal avtalte varslingsrutiner følges. Normalt skal vaktselskap varsles umiddelbart for å forhindre utrykning. Passord skal alltid oppgis.
 5. Det må ikke henstilles varer, sykler, gjenstander eller utstyr av noen som helst art i adkomst/ rømningsveier eller på eiendommens fellesarealer for øvrig. Er det behov for å benytte disse arealer i forbindelse med av-/pålessing, må forholdet avklares med vaktmester/ forretningsfører. Disse vil for øvrig gi nærmere retningslinjer for bruk av fellesarealet.
 6. Søppel og avfall skal anbringes i / på dertil anvist rom/ plass. Leietaker/beboer må selv sørge for å fjerne avfall når dette er avtalt. Vedkommende må alltid selv på egen bekostning fjerne "unormalt" avfall som kasserte møbler, utstyr, bygningsmateriell av enhver art m.m. Vaktmester/ forretningsfører kan etter avtale fjerne slikt avfall på leietakers/beboers bekostning.
 7. Legger leietaker/beboer merke til kritikkverdige forhold ved eiendommens drift, skal han snarest ta dette opp med gårdeier/dennes representanter.
 8. Det tas forbehold om endring av husordensreglene.

Med varme arbeider forstås

Installasjoner, montering, takdekking og vedlikeholdsarbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, lodde- og slipeutstyr.

 1. Gassflasker:Gassflasker skal stå oppreist, ha ventilnøkkel og godkjent hanske, være sikret mot å velte og plassert slik at de lett kan fjernes i branntilfelle.
 2. Asfaltgryter: Asfaltgryter og lignende skal være plassert under hensyn til minst mulig fare ved overkoking, velting og andre uhell.
 3. Slokkingsredskaper: Tilstrekkelige og egnede slokkeredskaper skal være plassert ved arbeidsplassen.
 4. Brennbart materiale: Brennbart materiale ved arbeidsplassen skal fjernes eller tildekkes. Sprekker og hull i vegger/tak/gulv skal tettes. På steder med skjult brennbart materiale tas egne forholdsregler.
 5. Automatiske alarm- og slokkeanlegg: Ansvarlig brannvernleder hos KLP Eiendom og offentlig brannvesen skal varsles hvis anleggene må kobles ut pga arbeidet.
 6. Vakthold: Ved tilfeldig arbeidsplass skal det settes ut vakt for å påse at arbeidet utføres på betryggende måte. Arbeidsplassen skal holdes under kontroll minst en time etter at arbeidene er avsluttet.
 7. Arbeidstillatelse: Når varme arbeider utføres på tilfeldig arbeidsplass skal eiendommens eier gi arbeidstillatelse på eget skjema også når arbeidet utføres av andre enn KLP Eiendom sine folk.

Skjema for arbeidstillatelse for varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass: Instruks for varme arbeider

Dette skjemaet for arbeidstillatelse for varme arbeider skal når utfylt (oppbevares av den som utfører arbeidet) fremlegges på oppfordring og leveres gårdeierens ansvarshavende når arbeidet inklusive etterkontroll er avsluttet.

 1. Alt ildsfarlig avfall skal legges i egne avfallsbeholdere for slikt bruk.
 2. Filler, twist og kluter med brannfarlig væsker skal etter bruk straks samles opp og bringes til avfallsbeholdere for ildsfarlig avfall.
 3. Ildsfarlige væsker, gasser og brannfarlige materialer skal oppbevares i brannsikre skap eller rom jf. Lov om oppbevaring av brannfarlige væsker. Brannvesenet og ansvarlig brannnvernleder hos KLP Eiendom Oslo AS skal godkjenne plassering.
 4. Det skal ikke lagres gods, emballasje eller lignende som hindrer fremkommeligheten i rømningsveiene.
 5. Lagring av gods i tekniske rom eller foran og i sikringsfordelinger er ikke tillatt.
 6. Brannvarslingsanlegget skal være avslått ved sveising eller skjæring eller andre arbeider som kan få anlegget til å melde brann. Ansvarlig brannvernleder hos KLP Eiendom Oslo AS skal varsles før og etter arbeider. Dette for å unngå falske alarmer.
 7. Ved inngrep i / endring av byggets brannverntiltak som brannalarmanlegg, branncellebegrensende vegger eller annet skal det brukes autoriserte firmaer samt at KLP Eiendom Oslo AS skal godkjenne arbeidene.
 8. Røyking er kun tillatt på anviste steder.

Linoleum

Beskrivelse: Porøst naturmateriale. Belegget blir vått helt ned til juteunderlaget ved oppskuring. Belegget er ikke godkjent for bruk i våtrom, og ikke egnet i rom med mye fukt, f.eks. inngangsparti.

Renhold: Renholdsmetode må tilpasses tilsmussingen. Støv, løst smuss og bakterier fjernes best tørt eller med sentrifugert mopp/klut. Smuss som har tørket og festet seg til underlaget må fjernes med fukt. All restfuktighet skal tørkes opp straks. Restfuktighet gir grobunn for bakterier og skader polishen.
Basiske renholdsmidler løser opp polishen og skal kun benyttes ved behov for å fjerne fettsmuss (olje, asfalt, fett, sot ol.).

Vedlikehold: Polishen vil over tid få riper og sår hvor smuss fester seg. Polishoverflaten poleres med highspeed poleringsmaskin for å etablere en ny slett overflate. Normalt utføres dette ca. 6 ganger pr. år. Ved bruk av mye fukt vil behovet for polering øke. Det samme gjelder ved stor trafikk og stor slitasje.

Tilføring av ny polish: I slitasjefeltene kan man rengjøre den gamle polishen og flekkbone det aktuelle området. Gulvet må være helt rent og tørt før ny polish legges ut. Spraypolish tillates kun brukt på rengjorte gulv.

Oppskuring: Utføres når det er behov for å fjerne misfarget eller krakelert polish. Hele belegget blir vått ved oppskuring. Det bør benyttes et egnet middel for å unngå misfarging. Tørketid før ny polish legges skal normalt være et døgn. Denne påvirkes av lufttemperatur og luftfuktighet. Ved ønske om å benytte kortere tørketid må restfuktighet i belegget måles, og det må føres logg for arbeidet.

Polishbehandling: For linoleum finnes det polish hvor leverandørene gir garanti om at polishen ikke krakelerer. Slik polish skal benyttes på linoleum, nødvendig logg skal føres og sendes til leverandøren, med kopi til KLP Eiendom Oslo AS. Grunnpolish benyttes kun på gamle og porøse belegg. Hvis belegget reiser bust etter tilførsel av polish skal det tørrpoleres mellom polishstrøkene. Det legges 2-3 tynne strøk toppolish.

Vinyl

Beskrivelse: Kompakt plastmateriale. Kun overflaten blir våt ved oppskuring.
Renhold: Som for linoleum.
Vedlikehold: Som for linoleum.
Tilføring av ny polish: Som for linoleum med unntak av grunnpolish.
Oppskuring: Utføres når det er behov for å fjerne misfarget polish. Tørketid før ny polish legges skal normalt være 1 time. Denne påvirkes av lufttemperatur og luftfuktighet.
Polishbehandling: Polishbehandles med 2-3 tynne strøk.

Flis

Renhold: Sure renholdsmidler vasker bort vanlig fugemasse. Ved bruk av sure renholdsmidler (for fjerning av kalk, rust og irr) skal alle fuger fuktes med vann før det legges på renholdsmidler.
Vedlikehold: Vedlikeholdsmetode for uglasert flis skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av KLP Eiendom Oslo AS.

Parkett

Renhold: Det skal benyttes så lite fuktighet og renholdsmidler som mulig for å unngå unødig slitasje av lakk. Sterkt basiske rengjøringsmidler skal ikke benyttes.
Vedlikehold: Parkett vedlikeholdes med lakk. Det er ikke tillatt å tilføre polish eller spraypolish da dette gir dårlig feste for nye lakkstrøk.

Malte overflater

 • Listverk males med acrylmaling glans 35.
 • Vegger i kontorer males med lateksmaling glans 07.
 • Vegger toaletter males med lateksmaling 07/20 eller acrylmaling glans 07/20.
 • Vegger i kjøkken males med acrylmaling 07/20.
 • Det skal så langt mulig benyttes nøytrale renholdsmidler på malte overflater.
 • Bruk av mikrofiber kluter og mopper
 • Det skal vises stor forsiktighet slik at overflater ikke skades.
 • Grove kluter f.eks. på pleksiglass og plast skal ikke forekomme.
 • Tørre mikrofiberkluter eller annet rengjøringsutstyr som er statisk skal ikke benyttes på datamaskiner eller annet elektronisk utstyr.

ARBEIDSOPPGAVER OG ANBEFALT FREKVENS

Inventarrenhold:
Støvtørking av harde overflater og støvsuging/avbørsting av tekstile overflater.
Bord, stoler, lamper, telefon, datamaskin, skap, hyller, bilder og vindusposter.
1 - 2 ganger pr. uke

Veggrenhold:
Støvtørking og flekkfjerning.
Veggflater, rør, dører, innvendig glass, karmer, stikkontakter, ventilasjonsrister, varmeelement, gulvlister og elkanaler.
1 gang pr. uke

Gulvrenhold:
Fjerning av alt tørt smuss, samt alle flekker.
2 ganger pr. uke

Himlingsrenhold:
Fjerning av alt tørt smuss, samt alle flekker.
Himlingsplater, bjelker, ventilasjonskanaler og rør.
4 ganger pr. år

Tømming av søppel og evt. papir til gjenvinning:
2 ganger pr. uke

Polering eller rensing av gulv med highspeedmaskin:
6 ganger pr. år

Flekkboning:
Ved behov

Innvendig vindusrenhold:
2 ganger pr. år

Rensing av tekstile gulvbelegg:
1 gang pr. år