Bruk av lokalene

Leietaker plikter å behandle de leide lokaler og eiendommen forøvrig med tilbørlig aktsomhet.
Lokalene må ikke brukes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte som sjenerer andre leietakere eller naboer.

Leietaker plikter å følge de ordensregler, brann-/rømningsinstrukser, samt instrukser for heiser og øvrige tekniske anlegg, som til enhver tid gjelder for eiendommen. Knuste ruter i ethvert rom som omfattes av leieforholdet, må straks erstattes med nye. Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes oppvarmet slik at frysing unngås.

Avfall må legges i eiendommens søppelkasser. Avfall av ekstraordinært omfang eller karakter må leietaker selv besørge fjernet for egen regning. I motsatt fall kan utleier la avfallet fjerne for leietakers regning.

Endringer av leieobjektet:
Innredning, ominnredning eller noen som helst forandring i eller av de leide lokaler, må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndsgodkjenning. Forhåndsgodkjenning kreves også om leietaker ønsker å bruke mer strøm, vann, luft, avløp m.v. enn hva lokalene ved kontraktstidspunktet var utstyrt med.

Leietaker har, med utleiers skriftlige forhåndsgodkjenning, rett til å sette opp virksomhetsskilt som sedvanlig etter virksomhetens og eiendommens art og karakter. Solavskjerming, radio- og TV-anlegg m.v. må ikke settes opp uten at utleier på forhånd skriftlig har godkjent utseende og plassering av disse. Uthengsskap, automater o.l. må heller ikke settes opp uten utleiers skriftlige forhåndsgodkjenning. Leietaker må selv bekoste sitt firmanavn påsatt det felles anvisningsskilt etter nærmere avtale med utleier.

Vedlikehold

Det påhviler leietaker å utføre og bekoste vedlikehold av de leide lokaler samt følgende forhold:

  • Ut -og innvendig vedlikehold av inngangsdører og porter, vinduer med omramming, slik at disse er i håndverksmessig god stand.
  • Innretninger anbrakt i lokalene av leier.
  • Fornyelse av tapet, gulvbelegg og annen oppussing og istandsetting innvendig, herunder overflatebehandling av gulv, vegger og tak.
  • Ledninger og innretninger som hører til forsyning av, og avløp for, vann, gass, varme og elektrisk strøm fra egen sikringstavle til lampepunkter og stikkontakter, samt ventilasjons- og kjøleanlegg i eget leieforhold.

Alt arbeid leietaker plikter å utføre, skal han foreta uten ugrunnet opphold og på en håndverksmessig god måte.
Leietaker blir erstatningsansvarlig for all skade som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, samt fremleiere, kunder, leverandører og/eller andre personer som han har gitt adgang til eiendommen. Erstatningsplikten omfatter også utgifter som måtte følge av utrydding av utøy.

Leietakers vedlikeholdsplikt omfatter også skader etter innbrudd i de leide lokaler.

Momentliste for ombygging

Gjelder så fremt ikke annet er avtalt i leiekontrakt. Her finner du momentlisten