Leietakerservice

Drift og vedlikehold

Målsetting for helse, miljø og sikkerhet

KLP Eiendom Trondheim AS skal bidra til et godt bygningsmessig miljø gjennom best mulig forvaltning, drift og vedlikehold av våre eiendommer, og med dette forebygge ulykker, helse- og miljøskader for våre leietakere, egne ansatte og samfunnet forøvrig.

Drift

Driften av eiendommene gjennomføres av vårt driftsselskap KLP Eiendomsdrift Trondheim AS (KLPED) som forestår leveranse/ ytelse av varer og tjenester til felles bruk og drift av eiendommene.

Generelt kan man si driften omfatter følgende ytelser, men disse varierer noe fra eiendom til eiendom:

- Periodisk tilsyn med eiendommene, service, kontroll og drift av tekniske anlegg
- Brøyting, strøing og stell av grøntanlegg
- Regnskapsførsel for driftskostnadene
- Kontroll, rydding og renhold av fellesareal innendørs og utendørs
- Strøm, oppvarming
- Renovasjon
- Internkontroll bl.a. brannøvelser
- Vakthold og sikring

Våre driftsteknikere treffes på vår tlf 73 19 05 50 eller direkte på følgende telefoner.

Driftsteknikere

Roy Buarø 404 13 069
Terje Stein 404 15 583
Morten Følstad 907 86 765
Ole Aksel Frengen 950 36 502
Roger Dahl 400 34 301
Jan Olav Jensen 400 35 579
Thomas Rise Refsnes 924 00 114
Bendik Slind 482 63 817
Roger Hulsund 917 39 783
Frank Nilsen 468 19 373
Tommy Bogan Larsen 406 05 963

 

 

Eiendomsfordeling

Se oversikt Teknisk/-driftsavdelingen

Internkontroll

Byggeier er ansvarlig for å ivareta en rekke forhold som er beskrevet i Internkontrollforskriften og andre lover og forskrifter. Vi har administrative rutiner som ivaretar dette. Også leietakere har ansvar for å gjennomføre tiltak innefor sitt respektive leieareal for å oppfylle Internkontrollforskriftens krav.

Andre drifts- og serviceoppgaver

I tillegg til de tjenester som er nevnt ovenfor kan vi være behjelpelig med andre oppgaver for leietakere innenfor deres leieareal etter nærmere avtale og priser.

Eksempler på dette kan være:
- Renhold av leieareal
- Lysrørskift i leieareal
- Forefallende arbeider, vedlikehold i leiearealet
- Møbelflytting
- Skaffe fagfolk til arbeider i leietakers lokaler til våre priser.
- Avfallshåndtering

Gjennom avtaler med prioriterte leverandører av driftstjenester oppnår vi gode priser som våre leietakere kan dra nytte av.

Tilbakemeldinger

Vi er som byggeier helt avhengig av tilbakemeldinger fra leietakere, dette gjelder både positiv og negativ art. Send gjerne en mail eller ring en av våre medarbeidere.

Vedlikehold

Målet med vedlikehold er å opprettholde eiendommens forutsatte standard.

Profil

KLP Eiendom ser på vedlikehold av eiendommene som en meget viktig del av forvaltningen av eiendomsmassen. Vi har gode rutiner for vedlikehold og har god standard på våre eiendommer. Vi tenker langsiktig og har vedlikeholdsplaner fra ett til tjue år frem i tid.

KLP Eiendom og leietakerne

Delt vedlikeholdsansvar
KLP Eiendom har spesielt ansvar for vedlikehold av fellesareal, tekniske anlegg og ytre bygningskropp. Innvendig i leiearealene er det leietaker som har ansvaret. I leieperioden skal leietaker vedlikeholde lokalene slik at de opprettholder den standard de var i ved overtakelse, unntatt alminnelig slitasje og elde. En beskrivelse av alminnelig slitasje og elde fins i leiekontraktene.

Leietakers plikter og ansvar

Bruk av lokalene
Leietaker plikter å behandle så vel de leide lokaler som eiendommen forøvrig med tilbørlig aktsomhet.

Lokalene må ikke brukes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte som sjenerer andre leietakere eller naboer.

Leietaker plikter å følge de ordensregler (se egen flik), brann/ rømnings-instruks samt instrukser for heiser og øvrige tekniske anlegg, som til enhver tid gjelder for eiendommen. Knuste ruter i ethvert rom som omfattes av leieforholdet, må straks erstattes med nye. Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes oppvarmet slik at frysing unngås.

Alt avfall skal håndteres og sorteres i henhold til merking i eiendommens avfallsrom. Avfall av ekstraordinært omfang eller karakter må leietaker selv besørge fjernet for egen regning. I motsatt fall kan utleier la avfallet fjerne for leietakers regning.

Leietakere i 1.etasje med virksomhet rettet mot publikum skal selv besørge for rent-pent-ryddig ved og rundt eget inngangsparti.


Endringer av leieobjektet
Innredning, ominnredning eller noen som helst forandring i eller av de leide lokaler må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndsgodkjenning. Forhåndsgodkjenning kreves også om leietaker ønsker å bruke mer strøm, vann, luft, avløp m.v. enn hva lokalene ved kontraktstidspunktet var utstyrt med.

Leietaker har, med utleiers skriftlige forhåndsgodkjenning, rett til å sette opp virksomhetsskilt som sedvanlig etter virksomhetens og eiendommens art og karakter. Solavskjerming, radio- og TV-anlegg m.v. må ikke settes opp uten at utleier på forhånd skriftlig har godkjent utseende og plassering av disse. Uthengsskap, automater o.l. må heller ikke settes opp uten utleiers skriftlige forhåndsgodkjenning. Leietaker må selv bekoste sitt firmanavn påsatt det felles anvisningsskilt etter nærmere avtale med utleier.


Vedlikehold
Det påhviler leietaker å utføre og bekoste vedlikehold av de leide lokaler samt følgende forhold:


- Ut -og innvendig vedlikehold av inngangsdører og porter, vinduer med omramming, slik at disse er i håndverksmessig god stand

 

- Innretninger anbrakt i lokalene av leier

- Fornyelse av tapet, gulvbelegg og annen oppussing og istandsetting innvendig, herunder overflatebehandling av gulv, vegger og tak

- Ledninger og innretninger som hører til forsyning av, og avløp for, vann, gass, varme og elektrisk strøm fra egen sikringstavle til lampepunkter og stikkontakter, samt ventilasjons- og kjøleanlegg i eget leieforhold


Alt arbeid leietaker plikter å utføre, skal han foreta uten ugrunnet opphold og på en håndverksmessig god måte.

Leietaker blir erstatningsansvarlig for all skade som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, samt fremleiere, kunder, leverandører og/eller andre personer som han har gitt adgang til eiendommen. Erstatningsplikten omfatter også utgift som måtte følge av utrydding av utøy.

Leietakers vedlikeholdsplikt omfatter også skader etter innbrudd i de leide lokaler.

 

 

Momentliste for ombygging
Gjelder så fremt ikke annet er avtalt i leiekontrakten.

 

Her finner du momentlisten

Vaktmestertjenesten

Vaktmestertjenesten på eiendommen omfatter følgende punkter:


- Periodisk tilsyn med eiendommen
- Kontroll og drift av felles tekniske anlegg
- Kontroll og drift av utendørsarealer og fellesarealer
- Brøyting og snørydding
- Stell av grøntanlegg
- Rydding og renhold utendørs

 

Vaktmestertjenesten vil bli utført i regi av KLP Eiendomsdrifts Trondheim AS (KLPED). Ansvarlig vaktmester for den enkelte eiendom finnes i ansatteoversikten under fanen "Kontakt oss". Vaktmester vil bære klær merket KLP Eiendom.

 

I tillegg til vaktmestertjenester administrerer vanligvis KLPED følgende fellesytelser for leietakerne i bygget:

- Strømforsyning
- Oppvarming/ fjernvarme
- Renhold av fellesarealer
- Renovasjon
- Regnskap
- Rekvisita
- Vakthold og sikring
- Service på tekniske anlegg

 

I tillegg kan spesielle ytelser til den enkelte leietaker avtales.

Brannvern

Organisering
Ansvarlig brannvernleder hos KLP Eiendom Trondheim AS er Henrik Ude. Brannvernansvarlig på eiendommen er driftstekniker. I tillegg skal alle leietakere ha en brannvernansvarlig og en vara brannvernansvarlig medarbeider. Disse to retter seg etter instruks for brannvernansvarlig hos leietaker.

 

Øvelser
KLP Eiendom arrangerer brannøvelser hvert år, dette kan være evalueringsøvelser eller teoriøvelser hos den enkelte leietaker.

 

Brannalarmanlegg
De aller fleste av våre bygg er utstyrt med brannalarmanlegg med direkte alarmoverføring til brannvesenet. Man skal i alle tilfelle ringe brannvesenet telefonnummer 110 ved brann.

 

Slokkemidler
KLP Eiendom har utstyrt bygget med brannslager og brannslokningsapparater. Disse undersøkes jevnlig av driftstekniker samt at NOHA AS har service en gang per år.

 

Branninstruks
Instruksen er oppslått flere steder, det påligger alle å gjøre seg kjent med innholdet i den. Branninstruksen finnes under "Ordensregler og instrukser".

 

Rømningsplaner
KLPE har satt opp rømningsplaner ved heisen i alle etasjer. Det påligger alle å gjøre seg kjent med rømningsveiene.

 

Branntegninger
KLP Eiendom har utarbeidet branntegninger for alle bygg, disse viser brannskillene i bygget. Den enkelte leietaker er ansvarlig for at brannskiller ikke blir brutt ved ombygginger, legging av kabler etc. KLP Eiendom eller driftstekniker skal kontaktes før slike arbeider igangsettes.

Profilering og skilting

Innvendig og utvendig skilting på eiendommen
Skilting/ reklame utvendig og på eksisterende skiltsystem i byggene godkjennes av utleier før arbeidene/ tiltakene igangsettes. Leietaker har i denne forbindelse ansvar for å framlegge for utleier tegning/ foto som viser plassering/omfang med angivelse av utforming, farge m.v.

 

Kostnader forbundet med skilting/ reklame dekkes av leietaker. Kostnader med nedtaking og reparasjon/vedlikehold av eventuelle skader som følge av tiltaket, dekkes av leietaker.

Krav om internkontroll

Arbeidsmiljølovens forskrift om internkontroll stiller krav til alle foretak om oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetstiltak for egen virksomhet. Våre leietakere har således selv ansvaret for at arbeidsforholdene for sine ansatte er i henhold til lovens krav. Leiekontrakten beskriver ansvarfordelingen mellom utleier og leietaker for utrustning, bruk, drift og vedlikehold av lokalene.
 

KLP Eiendom gjennomgår hvert år sine eiendommer med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Som en del av den årlige gjennomgangen er brannøvelser/opplæring, og årlig dokumentert kontroll av felles brann- og nødlysanlegg, heisanlegg, el-anlegg og ventilasjonsanlegg. Tekniske anlegg innenfor leieareal er om ikke annet er avtalt leietakers ansvar.
 

KLP Eiendom er sertifisert i henhold til NS-EN ISI 9001:2000 og har som en følge av dette utarbeidet et kvalitetssystem hvor blant annet rutiner for drift og ettersyn av tekniske anlegg er beskrevet og blir dokumentert.
 

KLP Eiendom er også sertifisert i henhold til ISO 14001 Miljøstyringssystemer og har system for oppfølging av energiforbruk og avfallssortering, samt utarbeidet en miljøhandlingsplan som revideres 1. gang pr år.

Tilleggstjenester

KLP Eiendom har forhandlet frem konkurransedyktige vilkår for våre leietakere på følgende service/ tjenester;

 

- Renhold av eget leieforhold avtale med Mint Renhold og ISS Facility Services AS.

- Plantestell avtale med Planteservice

- Levering av tjenester innen elektro, data og telefoni, avtale med Vintervoll

- Levering av bredbåndstjeneste, avtale med Mynet AS.


KLP Eiendom har til enhver tid oppdaterte leverandørlister med leverandører som malere, snekkere, elementmontører, rørleggere, ventilasjonsentreprenører, arkitekter og rådgivere. Vi bistår gjerne med tips og råd når våre leietakere har behov. Vi stiller høye krav til våre leverandører og evaluerer leverandørlisten 1 gang pr år.

 

Kontakt vår driftsavdeling på tlf 73 19 05 50 eller ring direktenummer til en av våre ansatte.

Ordensregler og instrukser

Renholdsinstruks

Generelle rutiner for materialbehandling i KLP Eiendom Trondheim AS eiendommer:

 

Linoleum
Beskrivelse: Porøst naturmateriale som egner seg godt i alle tørre rom i for eksempel kontorerarealer. Ulemper: Belegget tar skade av fuktpåkjenning, og polish kan løsne og avgis som fint støv (pudring/krakelering) Tåler: Tørre og fuktige metoder, med nøytralt til svakt sure rengjøringsmidler.

Tåler ikke: Hyppig bruk av våte rengjøringsmetoder, hyppig skuring og rengjøring med alkalier med PH over 9, aceton, trikloretylen og grønnsåpe.

Anbefalt rengjøring og vedlikehold:

Grunnbehandling: lett skuring, med 2 strøk polish, og spraypolering.
Daglig rengjøring: Tørr eller fuktig mopping.
Vedlikehold: Spraypolering eller tørrpolering 1-4 ganger i måneden.

 

Reetablering: Polishfjerning, fra årlig til hvert 5. år etter behov. Porefylles etter polishfjerning. Tørketid før ny polish legges skal normalt være et døgn. Denne påvirkes av lufttemperatur og luftfuktighet. Ved ønske om å benytte kortere tørketid, må restfuktighet i belegget måles. Det må føres logg for arbeidet.

 

Krakelering/pudring kan forekomme på linoleumsbelegg. Ved pudring løsner gulvpolish i små flak og danner hvitt støv på golvet. Det forekomme som oftest i vintersesongen. Årsak: Fuktighet spiller en vesentlig rolle, men feil utført oppsetting av golvene eller bruk av gale vedlikeholdsmidler kan være en medvirkende faktor til pudring, og for kort tørketid på betongen før linoleumen blir lagt. Lave rengjøringsfrekvenser er uheldig. Ved store pudringsproblemer, må golvene skures helt ned og settes opp på nytt. Dette er ressurskrevende.

 

Voks
Voks er et pleiemiddel, spesielt egnet for linoleum, og benyttes ofte hvor det har vært problemer med pudring. Voks tetter ikke overflaten på samme måte som linoleum, og slipper igjennom fukt. Grunnbehandling: Lett skuring, med 1 strøk voks, og spraypolering.

Daglig rengjøring: Fuktig mopping tilsatt voks, eller svakt alkalisk rengjøringsmiddel.
Vedlikehold: Spraypolering eller tørrpolering 1-4 ganger i måneden.

Reetablering: Polishfjerning fra årlig til hvert 5. år etter behov.

 

Vinyl
Beskrivelse: Kompakt plastmateriale. Kun overflaten blir våt ved oppskuring.
Renhold: Som for linoleum.
Vedlikehold: Som for linoleum.
Tilføring av ny polish: Som for linoleum med unntak av grunnpolish.

 

Oppskuring: Utføres når det er behov for å fjerne misfarget polish. Tørketid før ny polish legges skal normalt være - 1 time. Denne påvirkes av lufttemperatur og luftfuktighet.

 

Polishbehandling: Polishbehandles med 2-3 tynne strøk.

 

Flis
Renhold: Sure renholdsmidler vasker bort vanlig fugemasse. Ved bruk av sure renholdsmidler (for fjerning av kalk, rust og irr) skal alle fuger fuktes med vann før det legges på renholdsmidler.
Vedlikehold: Vedlikeholdsmetode for uglasert flis skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av KLP Eiendomsdrift Trondheim AS

 

Parkett
Renhold: Det skal benyttes så lite fuktighet og renholdsmidler som mulig for å unngå unødig slitasje av lakk. Sterkt basiske rengjøringsmidler skal ikke benyttes.
Vedlikehold: Parkett vedlikeholdes med lakk. Det er ikke tillatt å tilføre polish eller spraypolish da dette gir dårlig feste for nye lakkstrøk.

 

Teppefliser
Daglig vedlikehold.
Størstedelen av smuss og støv består av tørre partikler, som kan fjernes ved støvsuging. Daglig støvsuging fjerner faktisk mer enn 80% av tørt støv. Husk å skifte støvfilter etter leverandørens anvisning. Vi anbefaler følgende støvsugingsplan:

• Områder med stor trafikk: Daglig støvsuging
• Områder med moderat trafikk: 1 til 2 ganger i uken
• Områder med lett trafikk: 2 ganger i uken.

 

Periodisk vedlikehold (tepperens).
Periodisk vedlikehold fjerner evt. oppsamlet smuss og støv, som ikke er blitt fjernet ved ordinær støvsuging og flekkfjerning. Det anbefales at inngangspartier og andre særlig belastede områder har periodisk vedlikehold 1 gang pr mnd, etter behov.

NB!
Baksiden av teppeflisene kan skades ved bruk av oppløsningsbaserte rengjøringsmidler. Stor påpasselighet bør utvises, hvis man forsøker med disse midler, sjekk leverandørens anvisninger.

 

Malte overflater
Listverk males med acrylmaling glans 35.
Vegger i kontorer males med lateksmaling glans 07.
Vegger toaletter males med lateksmaling 07 / 20 eller acrylmaling glans 07 /20.
Vegger i kjøkken males med acrylmaling 07 / 20.

Det skal så langt mulig benyttes nøytrale renholdsmidler på malte overflater.

Bruk av mikrofiber kluter og mopper

Det skal vises stor forsiktighet slik at overflater ikke skades
Grove kluter f.eks. på pleksiglass og plast skal ikke forekomme
Tørre mikrofiberkluter eller annet rengjøringsutstyr som er statisk skal ikke benyttes på datamaskiner eller annet elektronisk utstyr.

 

ARBEIDSOPPGAVE
ANBEFALT FREKVENS

 

Inventarrenhold: Støvtørking av harde overflater og støvsuging/avbørsting av tekstile overflater.

Bord, stoler, lamper, telefon, datamaskin, skap, hyller, bilder og vindusposter.
1 - 2 ganger pr. uke

 

Veggrenhold: Støvtørking og flekkfjerning.

Veggflater, rør, dører, innvendig glass, karmer, stikkontakter, ventilasjonsrister, varmeelement, gulvlister og elkanaler.
1 gang pr. uke

 

Gulvrenhold: Fjerning av alt tørt smuss, samt alle flekker.
2 ganger pr. uke

 

Himlingsrenhold: Fjerning av alt tørt smuss, samt alle flekker.

Himlingsplater, bjelker, ventilasjonskanaler og rør.
4 ganger pr. år

 

Tømming av søppel og evt. papir til gjenvinning
2 ganger pr. uke

 

Polering eller rensing av gulv med highspeedmaskin
6 ganger pr. år

 

Flekkboning:
Ved behov

 

Innvendig vindusrenhold
2 ganger pr. år

 

Rensing av tekstile gulvbelegg
1 gang pr. år

Ordensregler for brann

1. Alt ildsfarlig avfall skal legges i egne avfallsbeholdere for slikt bruk

 

2. Filler, twist og kluter med brannfarlig væsker skal etter bruk straks samles opp og bringes til avfallsbeholdere for ildsfarlig avfall

 

3. Ildsfarlige væsker, gasser og brannfarlige materialer skal oppbevares i brannsikre skap eller rom jf. Lov om oppbevaring av brannfarlige væsker. Brannvesenet og Ansvarlig brannnvernleder hos KLP Eiendom skal godkjenne plassering.

 

4. Det skal ikke lagres gods, emballasje eller lignende som hindrer fremkommeligheten i rømningsveiene.

 

5. Lagring av gods i tekniske rom eller foran og i sikringsfordelinger ikke tillatt.

 

6. Brannvarslingsanlegget skal være avslått ved sveising eller skjæring eller andre arbeider som kan få anlegget til å melde brann. Ansvarlig brannvernleder hos KLP Eiendom skal varsles før og etter arbeider. Dette for å unngå falske alarmer.

 

7. Ved inngrep i / endring av byggets brannverntiltak som brannalarmanlegg, branncellebegrensende vegger eller annet skal det brukes autoriserte firmaer samt at KLP Eiendom skal godkjenne arbeidene.


8. Røyking er kun tillatt på anviste steder.

Husordensregler

1. Bruker av eiendommen skal utøve sin virksomhet med vanlig aktsomhet og under hensyntagen til de andre leietakere og til naboer slik at disse ikke sjeneres og slik at eiendommen og dens miljø ikke forringes. De anvisninger driftstekniker/ forretningsfører gir i den anledning skal straks etterkommes. Brukerveiledning for eiendommen skal følges, dersom slik veiledning foreligger.

 

 

2. Offentlige lover, forskrifter og pålegg som angår leieforholdet skal følges. Spesielt gjelder dette forskrift til Arbeidsmiljøvernloven (AML) om Intern-kontroll. Bruker av eiendommen må således følge forskriftens krav om bl. a. brannvern og bruk av el-utstyr. Brannøvelser skal avholdes i henhold til krav fra offentlig myndighet og ellers i samsvar med gårdeiers/forretningsførers anvisninger.

 

 

3. Brann- og eksplosjonsfarlig materiell og utstyr samt materiell og utstyr som kan være farlig på annen måte, må oppbevares betryggende og alltid minst i henhold til de forskrifter/ bestemmelser som måtte være gitt av offentlige myndigheter, forsikringsselskap eller gårdeier/ dennes representanter. Dette gjelder for eksempel bruk av kaffemaskiner og oppvaskmaskiner.

 

 

4. Låse- og sikkerhetsrutiner for eiendommen skal følges for å unngå utilsiktet inntreden og utløsing av alarmer ved uhell. Om alarm utløses ved uhell skal avtalte varslingsrutiner følges. Normalt skal vaktselskap varsles umiddelbart for å forhindre utrykning. Passord skal alltid oppgies.

 

 

5. Det må ikke henstilles varer, sykler, gjenstander eller utstyr av noen som helst art i adkomst/ rømningsveier eller på eiendommens fellesarealer for øvrig. Er det behov for å benytte disse arealer i forbindelse med av-/pålessing, må forholdet avklares med driftstekniker/ forretningsfører. Disse vil for øvrig gi nærmere retningslinjer for bruk av fellesarealet.

 

 

6. Søppel og avfall skal anbringes i / på dertil anvist rom/ plass. Leietaker/beboer må selv sørge for å fjerne avfall når dette er avtalt. Vedkommende må alltid selv på egen bekostning fjerne "unormalt" avfall som kasserte møbler, utstyr, bygningsmateriell av enhver art m.m.. Driftstekniker/ forretningsfører kan etter avtale fjerne slikt avfall på leietakers/beboers bekostning.

 

 

7. Legger leietaker/beboer merke til kritikkverdige forhold ved eiendommens drift, skal han snarest ta dette opp med gårdeier/dennes representanter.

 

 

8. KLP Eiendom Trondheim sine bygg er definert som røykfire. Røyking skal kun skje på anvist plass. Av hensyn til leietakere og besøkende skal det ikke røykes foran og ved byggets hovedinnganger.

 

 

Det tas forbehold om endring av husordensreglene

Brannvernansvarlig

Stillingsinstruks for brannvernansvarlig/leder hos leietaker i bygg som KLP Eiendom Trondheim forvalter/eier

 

1. Ansvarlig leietaker skal peke ut og til en hver tid ha definert en brannvernansvarlig (evt med stedfortreder) som skal representere leietakeren i brann - og brannforebyggende sammenheng.

 

2. Brannvernansvarlig skal til enhver tid ha oversikt over antall ansatte i bedriften.

 

3. Leder for virksomheten skal innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå, og blant annet sørge for at det kun benyttes godkjente håndverkere med nødvendige sertifikater på plass. Arbeidet skal godkjennes av KLPE.

 

4. Brannvernansvarlig har ansvaret for å kunne dokumentere at leietakers/bedriftens ansatte/nyansatte/vikarer har og er gjort kjent med gjeldende instrukser, rømningsveier og plassering og bruk av slokkeutstyr.

 

5. Brannvernansvarlig har ansvaret for å påse at alle rømningsveier er tilgjengelige uten hindringer, og at slokkemidler og branntekniske hjelpemidler generelt ikke forringes eller på noen måte tildekkes.

 

6. Brannvernansvarlig skal kunne dokumentere gjennomført egenkontroll med hensyn til nevnte forhold minimum hver 2. mnd. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet skal brannvernansvarlig sørge for å varsle driftstekniker KLPE (byggets brannvernleder).

 

7. Ved brannalarm skal brannvernansvarlig (evt stedfortreder) forsikre seg om at alle ved bedriften følger branninstruks, og at de umiddelbart tar med evt besøkende, - begir seg ut av bygget via godkjente rømningsveier og til avtalt møteplass.

 

8. Brannvernansvarlig (evt stedfortreder) skal forestå opptelling og registrering av bedriftens ansatte og gjester på avtalt møteplass utenfor bygget. Status meldes til brannvesenet ved deres ankomst.

 

9. Alle leietakere hos KLP Eiendom plikter å følge, og rette seg etter rutiner, prosedyrer som er fastsatt i info til ”Nytilsatte og vikarer” (inklusive regler for orden og ryddighet).

 

Alle ansatte plikter blant annet:

1. å følge og rette seg etter rutiner, prosedyrer og instrukser som er fastsatt (inkl. reglene for orden og ryddighet)

2. delta på brannvernopplæring og øvelser, og å følge branninstruksen etter å ha blitt gjort kjent med denne

3. umiddelbart rapportere alle avvik (feil/mangler) som kan ha betydning for sikkerheten

4. slå av med nettbryter, eller trekke ut stikkontakt, på elektrisk utstyr som ikke er i bruk

5. være spesielt oppmerksom på fare for brann i forbindelse med åpen ild (inkl. røyking) samt bruk av elektrisk utstyr
 

Branninstruks

1. Du skal gjøre deg kjent med følgende:

 • Plassering av nærmeste telefon
 • Brannalarmanlegg
 • Rømningsveier
 • Plassering av nærmeste håndslukkerapparat eller brannslange

 

2. Hvis brann oppstår på din arbeidsplass:

 • Slukk hvis mulig, men ikke sett deg selv i fare.
 • Hvis brannalarm ikke høres, utløs nærmeste manuelle melder
 • Undersøk om det er folk i rommet - evakuer rommet
 • Steng døra til brannrommet
 • Forlat bygningen og gå ut på gata
 • Heiser skal ikke benyttes ved brann/brannalarm
 • Det er ikke tillatt å gå inn i bygningen før brannvesenet har gitt tillatelse

 

3. De som betjener publikum har ansvaret for å organisere rømning for disse.

 

4. Personer som arbeider med og har ansvaret for gass, stråling, strøm og væsker må være tilstede for å ta nødvendige forhåndsregler, bl.a. orientere slukkemannskaper.

 

5. Ved brann skal brannvesenet varsles straks på tlf. 110 i tillegg til at brannalarmanlegget har automatisk overføring av alarmen til brannvesenet.

Instrukser for varme arbeider

Med varme arbeider forstås:

Installasjoner, montering, takdekking og vedlikeholdsarbeider hvor det benyttes
åpen ild, oppvarming, sveise-, lodde- og slipeutstyr.

 

 

1. Gassflasker

Gassflasker skal stå oppreist, ha ventilnøkkel og godkjent hanske, være sikret mot å velte og plassert slik at de lett kan fjernes i branntilfelle.

 

 

2. Asfaltgryter
Asfaltgryter og lignende skal være plassert under hensyn til minst mulig fare ved overkoking, velting og andre uhell.

 

 

3. Slokkingsredskaper
Tilstrekkelige og egnede slokkeredskaper skal være plassert ved arbeidsplassen

 

 

4. Brennbart materiale
Brennbart materiale ved arbeidsplassen skal fjernes eller tildekkes. Sprekker og hull i vegger/tak/gulv skal tettes. På steder med skjult brennbart materiale tas egne forhåndsregler.

 

 

5. Automatiske alarm- og slokkeanlegg
Ansvarlig brannvernleder hos KLP Eiendom og offentlig brannvesen skal varsles hvis anleggene må kobles ut pga arbeidet.

 

 

6. Vakthold
Ved tilfeldig arbeidsplass skal det settes ut vakt for å påse at arbeidet utføres på betryggende måte. Arbeidsplassen skal holdes under kontroll minst en time etter at arbeidene er avsluttet.

 

 

7. Arbeidstillatelse
Når varme arbeider utføres på tilfeldig arbeidsplass skal eiendommens eier gi arbeidstillatelse på eget skjema også når arbeidet utføres av andre enn KLP Eiendom sine folk.

Instruks for varme arbeider

 

Skjema for arbeidstillatelse for varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass:

Dette skjemaet for arbeidstillatelse for varme arbeider skal når utfylt, oppbevares av den som utfører arbeidet, fremlegges på oppfordring og leveres gårdeierens ansvarshavende når arbeidet inklusive etterkontroll er avsluttet.

 

 

FØR ARBEIDET SETTES I GANG

Fylles ut av den som skal utføre arbeidet.

Arbeidssted:____________________..

Arbeidets art:____________________.
__________________________.

Når arbeidet skal foregå:_______________..

Instruksens pkt a-f er oppfylt:_____________..

Dato:______Underskrift:________________
(Den som har rekvirert arbeidet)


ETTER AT ARBEIDENE ER AVSLUTTET

Fylles ut av den som har utført arbeidet

Det er/er ikke foretatt utkobling av alarmanlegg:______.

Alarmanlegg er / er ikke satt i drift:____________


KONTROLL AV ARBEIDSPLASSEN

Arbeidsplassen har vært under kontroll minst 1 time etter at arbeidet er avsluttet.

Dato:_______.Underskrift:___________________.
(den som har utført arbeidet)

Kontakt oss

Tlf: 73 19 05 50 (kl. 08-16)

 

NOKAS alarmstasjon: 02580
 

Døgnåpen vaktsentral:
73 54 02 10

 

Finn din driftstekniker