Personopplysninger og samtykke

Slik behandler vi personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person, for eksempel fødselsnummer, adresse, telefonnummer, og lignende. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg og gi deg god kundebetjening.

Pensjonskassen er leverandør av pensjonstjenester. Det er i denne forbindelse vi behandler personopplysninger om pensjonskassens kunder. Du er kunde dersom du er medlem i en pensjonsordning som din arbeidsgiver har opprettet i pensjonskassen.

Dersom du lurer på noe om pensjonskassens behandling av personopplysninger, eller du har innspill til oss om dette temaet, kan du ta kontakt med oss.

Hva bruker vi opplysningene til?

Opplysningene vi har registrert om deg, brukes til å følge deg opp som kunde, og informere deg om de tjenestene du mottar og rettighetene du har hos oss. I tillegg behandler vi opplysninger om deg for å forbedre og videreutvikle våre tjenester. Vi behandler også opplysninger for å oppfylle forpliktelser som påhviler oss etter lovgivningen, for eksempel innrapportering til Skatteetaten om pensjonsutbetalinger og Økokrim ved mistanke om hvitvasking og terrorfinansiering.

Pensjonskassen har konsesjon fra Datatilsynet for å behandle personopplysninger til følgende formål:

Kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av pensjonsavtaler. 

Innsamling av opplysninger

For å kunne oppfylle våre forpliktelser og gi deg god informasjon, trenger vi informasjon om deg. Disse opplysningene innhenter vi som regel direkte fra deg. Et eksempel på dette, er at vi ber om at du oppgir navn og kontaktinformasjon når du søker om alderspensjon.

Noen ganger innhenter vi opplysninger fra andre. Som eksempel innhenter vi adresseopplysninger fra Folkeregisteret for å sikre at viktig informasjon om forsikringsforholdet kommer frem til deg.

Slik innhenter vi informasjon om deg som er medlem i pensjonskassen:

Vi innhenter opplysninger om deg som medlem i pensjonskassen fra følgende offentlige og private institusjoner:

 • Fra din arbeidsgiver innhenter vi opplysning om navn, adresse, lønn og stillingsstørrelse. Formålet er kundeadministrasjon og gjennomføring av pensjonsavtalen som din arbeidsgiver har tegnet for deg i pensjonskassen.
 • Fra NAV innhenter vi folketrygdopplysninger for å samordne tjenestepensjonen din i pensjonskassen med Folketrygden og for å simulere forventet pensjonsutbetaling dersom du ber oss om det.
 • Fra andre pensjonsleverandører, innhenter vi opplysninger om pensjonsrettigheter som du har opptjent hos disse, for å beregne pensjonen din korrekt.
 • Fra din fastlege, sykehus mv. innhenter vi helseopplysninger etter skriftlig fullmakt fra deg, for å vurdere søknad om uførepensjon.
 • Fra Skatteetaten innhenter vi skatteopplysninger for å sikre korrekt skattetrekk.
 • Fra Folkeregisteret innhenter vi adresseopplysninger for å sikre at viktig informasjon om forsikringsforholdet kommer frem til deg.
 • Fra Difis kontakt- og reservasjonsregister innhenter vi opplysninger om din digitale kontaktinformasjon (e-post og mobiltelefonnummer) for å gi deg relevant informasjon om tjenestepensjonsordningen i elektroniske kanaler.
 • Når du besøker oss på vår nettside bruker vi ulike teknologier for å gjenkjenne deg som bruker. 

I tilfeller der vi innhenter informasjon om deg fra andre, vil du bli informert om dette. Unntak fra dette gjelder der innsamlingen av opplysningene uttrykkelig er fastsatt i lov, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller du allerede kjenner til at vi henter inn informasjonen og hva vi skal bruke denne til.

Når du kontakter vårt kundesenter for å få hjelp, kan vi ta vare på informasjon om samtalen, årsaken til at du kontaktet oss, og rådene vi ga deg.

Utlevering av opplysninger - taushetsplikt

Pensjonskassen som du har et kundeforhold til, har taushetsplikt om opplysninger vi behandler om deg. Taushetsplikten innebærer at kundeopplysninger ikke skal utleveres til tredjeparter. Det gjelder likevel noen unntak fra dette:

 • Personopplysninger kan utleveres til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av bestemmelser i lov. Personopplysninger kan videre utleveres til andre når du har samtykket til dette. Samtykket skal være uttrykkelig, frivillig og informert, slik at du forstår hvilke opplysninger det gjelder og til hvem opplysningene utleveres
 • Til din arbeidsgiver utleverer vi opplysninger om forsikringspremie som er innbetalt for deg og opplysninger og om pensjonsytelser, pensjoneringstidspunkt, opptjeningstid mv.
 • Til andre pensjonsleverandører utleverer vi opplysninger om navn, fødselsnummer, opptjeningstid, innbetalt premie mv. for å sikre beregning av riktig pensjon og for å flytte medlemskapet ditt dersom arbeidsgiver velger en annen tjenestepensjonsleverandør.
 • Til Skatteetaten innrapporterer vi lønnsopplysninger.
 • Til Overføringsavtalens Sikringsordning overfører vi opplysninger om pensjonsrettigheter opparbeidet hos arbeidsgiver som opphører ved konkurs/akkord eller ved annet opphør, eller som ikke betaler premie ved forfall.
 • Til NAV utleverer vi opplysninger for å sikre korrekt beregning av din pensjon.
 • Til Økokrim utleverer vi opplysninger om mistenkelige økonomiske transaksjoner (hvitvaskingsmelding).
 • Til Norsk Pensjon utleverer vi etter samtykke fra deg opplysninger om dine pensjonsrettigheter, slik at du kan gå inn på Norsk Pensjons portal og finne en samlet oversikt over dine pensjonsrettigheter både i folketrygden, private tjenestepensjonsordninger og etter individuelle avtaler.
 • Til Trygderetten utleverer vi opplysninger dersom du anker over en avgjørelse som pensjonskassen har truffet vedrørende dine pensjonsrettigheter.

Vi har også noen underleverandører som vil kunne få tilgang til opplysninger om deg. Våre underleverandører behandler dine opplysninger på vegne av pensjonskassen, og vil ikke kunne bruke opplysningene for egne formål. Når vi deler opplysninger med våre underleverandører, regnes dette ikke som utlevering av personopplysninger, og denne delingen av opplysninger reguleres av databehandleravtaler. Våre underleverandører har taushetsplikt om opplysningene.

Vår underleverandør drifter it-løsninger ved hjelp av vedlikeholds- og supporttjenester fra sine ressurser i India. Det innebærer at disse ressursene kan få tilgang til personopplysninger. Det er inngått en direkte databehandleravtale med det indiske selskapet i samsvar med den standard som EU har utarbeidet for bruk i et slikt tilfelle. Avtalen er meldt til Datatilsynet i Norge. Tilsvarende prosedyre vil bli fulgt ved bruk av ressurser fra andre selskaper i land uten tilstrekkelig beskyttelse.

Slik beskytter vi opplysningene dine

Vi har iverksatt tiltak for å beskytte opplysningene dine mot uautorisert tilgang, bruk eller endring og ulovlig ødeleggelse, inkludert følgende der dette er aktuelt:

 • Vi bruker SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) ved innsamling og overføring av sensitiv informasjon(SSL-kryptering gjør dataene uleselige for andre enn oss).
 • Vi har begrenset tilgangen til opplysningene vi samler inn om deg (som eksempel kan nevnes at bare de av våre ansatte som trenger opplysningene for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver, har tilgang til dem).
 • Vi har på plass fysisk, elektronisk og prosedyremessig beskyttelse i tråd med bransjestandarder.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer hvordan dine personopplysninger skal håndteres.

Det er pensjonskassen som er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. KLP Forsikringsservice AS behandler opplysningene på vegne av Asker pensjonskasse, med Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap som underleverandør.

 

Dine rettigheter

Innsyn

Du har rett til å få informasjon om vår behandling av dine opplysninger og hvilke sikkerhetstiltak vi har rundt bruken av opplysningene dine. En god del av den informasjonen vi har om deg som kunde, ligger på dine personlige sider.

Dersom du ønsker nærmere informasjon om vår behandling av opplysninger om deg, bes du ta kontakt med oss. Da kan du få svar på noen av dine spørsmål, og eventuell bistand med å be om innsyn.

Begjæringer om innsyn må gis skriftlig. Vi vil svare så snart som mulig, og senest 30 dager etter at vi har mottatt bestillingen din. Hvis særlige forhold gjør det umulig for oss å svare innen 30 dager, vil vi sende et foreløpig svar med en begrunnelse for forsinkelsen og med informasjon om sannsynlig tidspunkt for svar. Vi tar ikke betalt for å behandle din bestilling om innsyn.

Retting og sletting

Det er viktig at opplysningene vi behandler om deg er riktige og at vi ikke registrerer andre opplysninger enn de som er nødvendige for å oppfylle formålet som vi innhentet opplysningene for. Du kan kreve å få rettet opp opplysninger om deg dersom opplysningene er uriktige, ufullstendige eller unødvendige.

Vi vil slette de registrerte opplysningene når vi ikke lenger har bruk for dem for å oppfylle formålet som vi innhentet opplysningene for. Dette innebærer at opplysningene som hovedregel vil oppbevares så lenge avtaleforholdet eksisterer. Har du rettigheter i en tjenestepensjonsordning, vil vi oppbevare opplysningene så lenge disse rettighetene består. I tillegg oppbevarer vi opplysninger for å beregne riktige premier og forsikringstekniske avsetninger.

Dersom en avtale sies opp, vil vi på grunn av muligheten for fremtidige erstatningskrav som kan tilbakeføres til avtaleforholdet, lagre opplysningene frem til foreldelsesfristen for de aktuelle tjenestene/produktene er utløpt. Opplysningene kan likevel behandles for et annet formål såfremt du samtykker eller det foreligger særlig lovgrunnlag for slik videre behandling.

Opplysninger som vi etter lov er pålagt å oppbevare, for eksempel i medhold av regnskapslovgivningen, vil ikke slettes før de lovpålagte oppbevaringsfristene er utløpt.