Leietakerservice

Drift og vedlikehold

Målsetting for helse, miljø og sikkerhet
KLP Eiendom skal bidra til et godt bygningsmessig miljø gjennom best mulig forvaltning, drift og vedlikehold av våre eiendommer. Med dette ønsker vi å forebygge ulykker, helse- og miljøskader for våre leietakere, egne ansatte og samfunnet forøvrig.

Drift

Driften av eiendommene gjennomføres av vårt driftspersonell som forestår leveranse/ytelse av varer og tjenester til felles bruk og drift av eiendommene.
Generelt kan man si driften omfatter følgende ytelser, men disse varierer noe fra eiendom til eiendom:
- Periodisk tilsyn med eiendommene, service, kontroll og drift av tekniske anlegg
- Brøyting, strøing og stell av grøntanlegg
- Regnskapsførsel for driftskostnadene
- Kontroll, rydding og renhold av fellesareal innendørs og utendørs
- Strøm, oppvarming
- Renovasjon
- Internkontroll bl.a. brannøvelser
- Vakthold og sikring

Brukerveiledning for leietakere

Leietakers plikter og ansvar

Bruk av lokalene
Leietaker plikter å behandle de leide lokaler og eiendommen forøvrig med tilbørlig aktsomhet.
Lokalene må ikke brukes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller utseende ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte som sjenerer andre leietakere eller naboer.

Leietaker plikter å følge de ordensregler, brann-/rømningsinstrukser, samt instrukser for heiser og øvrige tekniske anlegg, som til enhver tid gjelder for eiendommen. Knuste ruter i ethvert rom som omfattes av leieforholdet, må straks erstattes med nye. Rom med vann- og/eller avløpsrør må holdes oppvarmet slik at frysing unngås.

Avfall må legges i eiendommens søppelkasser. Avfall av ekstraordinært omfang eller karakter må leietaker selv besørge fjernet for egen regning. I motsatt fall kan utleier la avfallet fjerne for leietakers regning.

Endringer av leieobjektet:
Innredning, ominnredning eller noen som helst forandring i eller av de leide lokaler, må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndsgodkjenning. Forhåndsgodkjenning kreves også om leietaker ønsker å bruke mer strøm, vann, luft, avløp m.v. enn hva lokalene ved kontraktstidspunktet var utstyrt med.

Leietaker har, med utleiers skriftlige forhåndsgodkjenning, rett til å sette opp virksomhetsskilt som sedvanlig etter virksomhetens og eiendommens art og karakter. Solavskjerming, radio- og TV-anlegg m.v. må ikke settes opp uten at utleier på forhånd skriftlig har godkjent utseende og plassering av disse. Uthengsskap, automater o.l. må heller ikke settes opp uten utleiers skriftlige forhåndsgodkjenning. Leietaker må selv bekoste sitt firmanavn påsatt det felles anvisningsskilt etter nærmere avtale med utleier.

Vedlikehold
Det påhviler leietaker å utføre og bekoste vedlikehold av de leide lokaler samt følgende forhold:
- Ut -og innvendig vedlikehold av inngangsdører og porter, vinduer med omramming, slik at disse er i håndverksmessig god stand.
- Innretninger anbrakt i lokalene av leier.
- Fornyelse av tapet, gulvbelegg og annen oppussing og istandsetting innvendig, herunder overflatebehandling av gulv, vegger og tak.
- Ledninger og innretninger som hører til forsyning av, og avløp for, vann, gass, varme og elektrisk strøm fra egen sikringstavle til lampepunkter og stikkontakter, samt ventilasjons- og kjøleanlegg i eget leieforhold.

Alt arbeid leietaker plikter å utføre, skal han foreta uten ugrunnet opphold og på en håndverksmessig god måte.
Leietaker blir erstatningsansvarlig for all skade som skyldes ham selv eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, samt fremleiere, kunder, leverandører og/eller andre personer som han har gitt adgang til eiendommen. Erstatningsplikten omfatter også utgifter som måtte følge av utrydding av utøy.

Leietakers vedlikeholdsplikt omfatter også skader etter innbrudd i de leide lokaler.

Momentliste for ombygging
Gjelder så fremt ikke annet er avtalt i leiekontrakt. Her finner du momentlisten

Vaktmestertjenesten

Vaktmestertjenesten på eiendommen omfatter følgende punkter:
- Periodisk tilsyn med eiendommen
- Kontroll og drift av felles tekniske anlegg
- Kontroll og drift av utendørsarealer og fellesarealer
- Brøyting og snørydding
- Stell av grøntanlegg
- Rydding og renhold utendørs

Vaktmestertjenesten vil bli utført i regi av KLP Eiendom. Vaktmester vil bære klær merket "KLP Eiendom".
Intern vaktmester, KLP Eiendom er behjelpelig med å utarbeide forslag til en intern vaktmester instruks. KLP Eiendom er også påta seg disse oppgavene enten med egne ansatte eller med underleverandører. Kontakt en av våre driftssjefer for mer informasjon rundt dette.

I tillegg til vaktmestertjenester administrerer vanligvis KLP Eiendom følgende fellesytelser for leietakerne i bygget:
- Strømforsyning
- Oppvarming/ fjernvarme
- Renhold av fellesarealer
- Renovasjon
- Regnskap
- Rekvisita
- Vakthold og sikring
- Snømåking og feiing
- Vedlikehold av grøntareal
- Service på tekniske anlegg

Brannvern

Både for KLP Eiendom som eier og den enkelte leietaker vil en brann medføre store konsekvenser og er noe vi absolutt skal unngå. For å minimalisere risikoen er det nødvendig å sette fokus på det forebyggende arbeidet som utføres.

Ansvarsfordeling mellom utleier og leietaker reguleres i leiekontrakten, men generelt for våre leieforhold gjelder at eier foretar all kontroll og vedlikehold i fellesarealer og på fellestekniske branninstallasjoner, mens leietaker er ansvarlig innenfor sitt leieobjekt.

Dette innebærer at leietaker må ha kontroll på at rømningsveier i leielokalet til enhver tid er frie, at nød- og ledelys fungerer, at branncellebegrensede vegger og dører er intakte, kontroll av slokkerutstyr og elektriske anlegg. KLP Eiendom gjennomfører tilsvarende kontroller månedlig i alle fellesareal, og dokumenterer dette i eiendommens brannperm. Ta gjerne kontakt med teknisk sjef eller eiendomsforvalter hvis våre rutiner og sjekklister ønskes benyttet til det brannforebyggende arbeidet.

Man skal likevel være forsiktig med å gjemme seg bak rutiner og sjekklister. Det viktigste i denne sammenheng er å formidle fokus på brannsikkerhetsarbeidet ut til alle ansatte, og at ansvaret for dette tildeles en person i bedriften. Bare det å informere sine ansatte hvor byggets alternative rømningsveier og brannslukkerutstyr befinner seg vil være en god start på det brannforebyggende arbeidet. For de som ønsker å gå videre med et brannkurs, så har KLP Eiendom et samarbeid med Securitas og har utarbeidet et brannkurs som inneholder KLP Eiendom sine rutiner rundt dette temaet samt at man får en praktisk slukkeøvelse på slutten av kurset. Kursets varighet er ca. 3 timer.

Organisering
KLP Eiendom skal ha en ansvarlig brannvernleder for alle bygg. I tillegg skal alle leietakere ha en brannvernansvarlig og en vara brannvernansvarlig medarbeider. Disse to retter seg etter ”instruks for brannvernansvarlig”, et dokument som skal være oppslått på vegg i alle leieforhold.

Øvelser
KLP Eiendom arrangerer brannøvelser hvert år. Dette kan være evakueringsøvelser eller teoriøvelser hos den enkelte leietaker.

Brannalarm
Nesten alle våre bygninger er utstyrt med brannalarmanlegg med direkte alarmoverføring til brannvesenet. Man skal i alle tilfelle ringe brannvesenet telefonnummer 110 ved brann.

Slokkemidler
KLP Eiendom har utstyrt bygningene med brannslanger og brannslokningsapparater. Disse undersøkes jevnlig av driftstekniker samt at det er inngått serviceavtale med eksternt brannkonsulentfirma, som har service en gang per år.

Branninstruks
Instruksen er oppslått flere steder og det påligger alle å gjøre seg kjent med innholdet i den. Mangler branninstruks hos din bedrift, ber vi om at vår tekniske avdeling varsles snarest. Les om branninstruks her.

Rømningsplaner
KLP Eiendom har satt opp rømningsplaner på strategiske steder og i alle etasjer. Det påligger alle å gjøre seg kjent med rømningsveiene.

Branntegninger
KLP Eiendom har utarbeidet branntegninger for alle bygninger. Branntegningene viser brannskiller/ seksjonering i bygget. Den enkelte leietaker er ansvarlig for at brannskiller ikke blir brutt ved ombygginger, legging av kabler etc. KLP Eiendom skal kontaktes før slike arbeider igangsettes.

Krav om internkontroll
Leietaker har selv ansvaret for at arbeidsforholdene for sine ansatte er i henhold til lovens krav.
Arbeidsmiljølovens ”Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter” (Ik-forskriften) gjelder for alle våre leietakere. IK-forskriften konkretiserer områdene som skal være underlagt bedriftens kontroll. Vi har i denne informasjonsbrosjyren satt spesielt fokus på to av områdene som hjemles hhv i lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, samt brannvernloven.

Kravene til dokumentasjon for sikkerhet og utbedring på slike anlegg er dessverre ikke entydig lesbart ut av forskriftene til nevnte lover.

Brannvern – og elektro-installasjoner; leietakers ansvar for ettersyn og vedlikehold
Vi har valgt å legge vår kontrollfrekvens på hvert annet år. I prinsippet blir da hovedtavler termografert og de øvrige elektrotekniske- og brannvern-installasjonene inspisert, basert på stikkprøver og visuell gjennomgang. Dette gjelder ledningsnett med kontaktorer / brytere, armatur til nød-ledelys og vanlig belysning, brannslokkeutstyr, varslingsanlegg osv.

I praksis har vi løst dette med serviceavtaler med seriøse leverandører.

Vi forventer at leietakerne sørger for en tilsvarende kontroll og utbedring av anleggene i sine arealer, slik at installasjonene er sikre til enhver tid – og slik at dette kan dokumenteres overfor så vel oss som de respektive tilsynsmyndigheter. Kontakt vårt driftspersonell via vårt sentralbord på tlf. 22 03 35 00 om opplæring av kontroll ønskes.

Profilering og skilting

Innvendig og utvendig skilting på eiendommen

Skilting/reklame utvendig og på eksisterende skiltsystem i byggene godkjennes av utleier før arbeidene/tiltakene igangsettes. Leietaker har i denne forbindelse ansvar for å framlegge for utleier tegning/foto som viser plassering/omfang med angivelse av utforming, farge m.v.

Kostnader forbundet med skilting/reklame, samt kostnadene med nedtaking og reparasjon av eventuelt skader som følge av tiltaket, dekkes av leietaker.

Krav om internkontroll

Arbeidsmiljølovens forskrift om internkontroll stiller krav til alle foretak om oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetstiltak for egen virksomhet. Våre leietakere har således selv ansvaret for at arbeidsforholdene for sine ansatte er i henhold til lovens krav. Leiekontrakten beskriver ansvarfordelingen mellom utleier og leietaker for utrustning, bruk, drift og vedlikehold av lokalene.

KLP Eiendom gjennomgår hvert år sine eiendommer med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Som en del av den årlige gjennomgangen er brannøvelser/opplæring, og årlig dokumentert kontroll av felles brann- og nødlysanlegg, heisanlegg, el-anlegg og ventilasjonsanlegg. Tekniske anlegg innenfor leieareal er, om ikke annet er avtalt, leietakers ansvar.

KLP Eiendom er sertifisert i henhold til NS-EN ISI 9001:2000 og har som en følge av dette utarbeidet et kvalitetssystem hvor blant annet rutiner for drift og ettersyn av tekniske anlegg er beskrevet, og blir dokumentert.

Tilleggstjenester

KLP Eiendom har forhandlet frem konkurransedyktige vilkår for våre leietakere på følgende service/ tjenester

 

KLP Eiendom har til enhver tid oppdaterte leverandørlister med leverandører som malere, snekkere, elementmontører, rørleggere, ventilasjonsentreprenører, arkitekter og rådgivere. Vi bistår gjerne med tips og råd når våre leietakere har behov. Vi stiller høye krav til våre leverandører og evaluerer leverandørlisten 1 gang pr år.

Kontakt vår driftsavdeling på tlf 55 54 85 00 eller ring direktenummer til en av våre ansatte under kontaktsidene.
 

Ordensregler og instrukser

Branninstruks

Nødtelefon brannvesen: 110

1. Du skal gjøre deg kjent med følgende:

 • Plassering av nærmeste telefon
 • Brannalarmanlegg
 • Rømningsveier
 • Plassering av nærmeste håndslukkerapparat eller brannslange

2. Hvis brann oppstår på din arbeidsplass:

 • Slukk hvis mulig, men ikke sett deg selv i fare.
 • Hvis brannalarm ikke høres, utløs nærmeste manuelle melder
 • Undersøk om det er folk i rommet - evakuer rommet
 • Steng døra til brannrommet
 • Forlat bygningen og gå ut på gata
 • Heiser skal ikke benyttes ved brann/brannalarm
 • Det er ikke tillatt å gå inn i bygningen før brannvesenet har gitt tillatelse

3. De som betjener publikum har ansvaret for å organisere rømning for disse.

4. Personer som arbeider med og har ansvaret for gass, stråling, strøm og væsker må være tilstede for å ta nødvendige forhåndsregler, bl.a. orientere slukkemannskaper.

5. Ved brann skal brannvesenet varsles straks på tlf. 110 i tillegg til at brannalarmanlegget har automatisk overføring av alarmen til brannvesenet.

BRANNINSTRUKS
Gjør deg kjent med nødutganger, brannslukningsutstyr og manuelle meldere.

Ved ethvert branntilløp skal du:
VARSLE - Dersom brannalarmen ikke høres, utløs manuell melder og ring til brannvesen.
REDDE - Mennesker utsatt for fare.
SLUKKE - Hvis mulig, forsøk å slukke med nærmeste brannslukkningsutstyr.Hvis ikke: LUKK DØRENE.
RØMME - Evakuer bygningen, bruk nærmeste rømningsvei.Gå til samleplass foran hovedinngangen.
HEISEN - MÅ IKKE BRUKES!!
HJELPE - Bistå ansvarlig personell. Veilede brannvesenet.

Brannvernsansvarlig

 1. Leietaker skal peke ut en brannvernansvarlig som skal representere leietakeren overfor byggeier.
 2. Brannvernansvarlig skal til enhver tid ha oversikt over antall ansatte i bedriften.
 3. Brannvernansvarlig skal kjenne til alle godkjente rømningsveier fra bedriftens leieareal.
 4. Brannvernansvarlig har ansvaret for å påse at alle rømningsveier er åpne, og at de ikke blir blokkert av lagrede varer, emballasje eller lignende. I slike tilfeller har brannvernansvarlig plikt til å varsle leietakers/bedriftens ledelse.
 5. Brannvernansvarlig skal kjenne branninstruksen, og vite om avtalt møteplass utenfor bygget i en rømningssituasjon.
 6. Ved brannalarm skal brannvernansvarlig påse at alle ansatte og gjester i bedriften straks begir seg ut av bygget via godkjente rømningsveier og til avtalt møteplass.
 7. Brannvernansvarlig skal kjenne til plassering av slokkeutstyr.
 8. Brannvernansvarlig skal forestå opptelling og registrering av bedriftens ansatte og gjester på avtalt møteplass utenfor bygget. Status meldes til brannvesenet ved deres ankomst.
 9. Brannvernansvarlig har ansvaret for at leietakers/bedriftens ansatte/nyansatte/vikarer har, og er gjort kjent med gjeldende instrukser, rømningsveier og plassering og bruk av slokkeutstyr.

Husordensregler

 1. Bruker av eiendommen skal utøve sin virksomhet med vanlig aktsomhet og under hensyntagen til de andre leietakere, og til naboer, slik at disse ikke sjeneres, og slik at eiendommen og dens miljø ikke forringes. De anvisninger vaktmester/ forretningsfører gir i den anledning skal straks etterkommes. Brukerveiledning for eiendommen skal følges, dersom slik veiledning foreligger.
 2. Offentlige lover, forskrifter og pålegg som angår leieforholdet skal følges. Spesielt gjelder dette forskrift til Arbeidsmiljøvernloven (AML) om Intern-kontroll. Bruker av eiendommen må således følge forskriftens krav om bl. a. brannvern og bruk av el-utstyr. Brannøvelser skal avholdes i henhold til krav fra offentlig myndighet og ellers i samsvar med gårdeiers/forretningsførers anvisninger.
 3. Brann- og eksplosjonsfarlig materiell og utstyr samt materiell og utstyr som kan være farlig på annen måte, må oppbevares betryggende og alltid minst i henhold til de forskrifter/ bestemmelser som måtte være gitt av offentlige myndigheter, forsikringsselskap eller gårdeier/dennes representanter. Dette gjelder for eksempel bruk av kaffemaskiner og oppvaskmaskiner.
 4. Låse- og sikkerhetsrutiner for eiendommen skal følges for å unngå utilsiktet inntreden og utløsing av alarmer ved uhell. Om alarm utløses ved uhell skal avtalte varslingsrutiner følges. Normalt skal vaktselskap varsles umiddelbart for å forhindre utrykning. Passord skal alltid oppgis.
 5. Det må ikke henstilles varer, sykler, gjenstander eller utstyr av noen som helst art i adkomst/ rømningsveier eller på eiendommens fellesarealer for øvrig. Er det behov for å benytte disse arealer i forbindelse med av-/pålessing, må forholdet avklares med vaktmester/ forretningsfører. Disse vil for øvrig gi nærmere retningslinjer for bruk av fellesarealet.
 6. Søppel og avfall skal anbringes i / på dertil anvist rom/ plass. Leietaker/beboer må selv sørge for å fjerne avfall når dette er avtalt. Vedkommende må alltid selv på egen bekostning fjerne "unormalt" avfall som kasserte møbler, utstyr, bygningsmateriell av enhver art m.m. Vaktmester/ forretningsfører kan etter avtale fjerne slikt avfall på leietakers/beboers bekostning.
 7. Legger leietaker/beboer merke til kritikkverdige forhold ved eiendommens drift, skal han snarest ta dette opp med gårdeier/dennes representanter.
 8. Det tas forbehold om endring av husordensreglene.

Varme arbeider

Med varme arbeider forstås:
Installasjoner, montering, takdekking og vedlikeholdsarbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, lodde- og slipeutstyr.

 1. Gassflasker:Gassflasker skal stå oppreist, ha ventilnøkkel og godkjent hanske, være sikret mot å velte og plassert slik at de lett kan fjernes i branntilfelle.
 2. Asfaltgryter: Asfaltgryter og lignende skal være plassert under hensyn til minst mulig fare ved overkoking, velting og andre uhell.
 3. Slokkingsredskaper: Tilstrekkelige og egnede slokkeredskaper skal være plassert ved arbeidsplassen.
 4. Brennbart materiale: Brennbart materiale ved arbeidsplassen skal fjernes eller tildekkes. Sprekker og hull i vegger/tak/gulv skal tettes. På steder med skjult brennbart materiale tas egne forholdsregler.
 5. Automatiske alarm- og slokkeanlegg: Ansvarlig brannvernleder hos KLP Eiendom og offentlig brannvesen skal varsles hvis anleggene må kobles ut pga arbeidet.
 6. Vakthold: Ved tilfeldig arbeidsplass skal det settes ut vakt for å påse at arbeidet utføres på betryggende måte. Arbeidsplassen skal holdes under kontroll minst en time etter at arbeidene er avsluttet.
 7. Arbeidstillatelse: Når varme arbeider utføres på tilfeldig arbeidsplass skal eiendommens eier gi arbeidstillatelse på eget skjema også når arbeidet utføres av andre enn KLP Eiendom sine folk.

Skjema for arbeidstillatelse for varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass: Instruks for varme arbeider

Dette skjemaet for arbeidstillatelse for varme arbeider skal når utfylt (oppbevares av den som utfører arbeidet) fremlegges på oppfordring og leveres gårdeierens ansvarshavende når arbeidet inklusive etterkontroll er avsluttet.

Brannforebyggende tiltak

 1. Alt ildsfarlig avfall skal legges i egne avfallsbeholdere for slikt bruk.
 2. Filler, twist og kluter med brannfarlig væsker skal etter bruk straks samles opp og bringes til avfallsbeholdere for ildsfarlig avfall.
 3. Ildsfarlige væsker, gasser og brannfarlige materialer skal oppbevares i brannsikre skap eller rom jf. Lov om oppbevaring av brannfarlige væsker. Brannvesenet og ansvarlig brannnvernleder hos KLP Eiendom Oslo AS skal godkjenne plassering.
 4. Det skal ikke lagres gods, emballasje eller lignende som hindrer fremkommeligheten i rømningsveiene.
 5. Lagring av gods i tekniske rom eller foran og i sikringsfordelinger er ikke tillatt.
 6. Brannvarslingsanlegget skal være avslått ved sveising eller skjæring eller andre arbeider som kan få anlegget til å melde brann. Ansvarlig brannvernleder hos KLP Eiendom Oslo AS skal varsles før og etter arbeider. Dette for å unngå falske alarmer.
 7. Ved inngrep i / endring av byggets brannverntiltak som brannalarmanlegg, branncellebegrensende vegger eller annet skal det brukes autoriserte firmaer samt at KLP Eiendom Oslo AS skal godkjenne arbeidene.
 8. Røyking er kun tillatt på anviste steder.

Renholdsinstrukser

Generelle rutiner for materialbehandling i KLP Eiendom Oslo AS sine eiendommer.

Linoleum

Beskrivelse: Porøst naturmateriale. Belegget blir vått helt ned til juteunderlaget ved oppskuring. Belegget er ikke godkjent for bruk i våtrom, og ikke egnet i rom med mye fukt, f.eks. inngangsparti.

Renhold: Renholdsmetode må tilpasses tilsmussingen. Støv, løst smuss og bakterier fjernes best tørt eller med sentrifugert mopp/klut. Smuss som har tørket og festet seg til underlaget må fjernes med fukt. All restfuktighet skal tørkes opp straks. Restfuktighet gir grobunn for bakterier og skader polishen.
Basiske renholdsmidler løser opp polishen og skal kun benyttes ved behov for å fjerne fettsmuss (olje, asfalt, fett, sot ol.).

Vedlikehold: Polishen vil over tid få riper og sår hvor smuss fester seg. Polishoverflaten poleres med highspeed poleringsmaskin for å etablere en ny slett overflate. Normalt utføres dette ca. 6 ganger pr. år. Ved bruk av mye fukt vil behovet for polering øke. Det samme gjelder ved stor trafikk og stor slitasje.

Tilføring av ny polish: I slitasjefeltene kan man rengjøre den gamle polishen og flekkbone det aktuelle området. Gulvet må være helt rent og tørt før ny polish legges ut. Spraypolish tillates kun brukt på rengjorte gulv.

Oppskuring: Utføres når det er behov for å fjerne misfarget eller krakelert polish. Hele belegget blir vått ved oppskuring. Det bør benyttes et egnet middel for å unngå misfarging. Tørketid før ny polish legges skal normalt være et døgn. Denne påvirkes av lufttemperatur og luftfuktighet. Ved ønske om å benytte kortere tørketid må restfuktighet i belegget måles, og det må føres logg for arbeidet.

Polishbehandling: For linoleum finnes det polish hvor leverandørene gir garanti om at polishen ikke krakelerer. Slik polish skal benyttes på linoleum, nødvendig logg skal føres og sendes til leverandøren, med kopi til KLP Eiendom Oslo AS. Grunnpolish benyttes kun på gamle og porøse belegg. Hvis belegget reiser bust etter tilførsel av polish skal det tørrpoleres mellom polishstrøkene. Det legges 2-3 tynne strøk toppolish.

Vinyl
Beskrivelse: Kompakt plastmateriale. Kun overflaten blir våt ved oppskuring.

Renhold: Som for linoleum.

Vedlikehold: Som for linoleum.

Tilføring av ny polish: Som for linoleum med unntak av grunnpolish.

Oppskuring: Utføres når det er behov for å fjerne misfarget polish. Tørketid før ny polish legges skal normalt være 1 time. Denne påvirkes av lufttemperatur og luftfuktighet.

Polishbehandling: Polishbehandles med 2-3 tynne strøk.
 

Flis
Renhold: Sure renholdsmidler vasker bort vanlig fugemasse. Ved bruk av sure renholdsmidler (for fjerning av kalk, rust og irr) skal alle fuger fuktes med vann før det legges på renholdsmidler.

Vedlikehold: Vedlikeholdsmetode for uglasert flis skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av KLP Eiendom Oslo AS.

Parkett
Renhold: Det skal benyttes så lite fuktighet og renholdsmidler som mulig for å unngå unødig slitasje av lakk. Sterkt basiske rengjøringsmidler skal ikke benyttes.

Vedlikehold: Parkett vedlikeholdes med lakk. Det er ikke tillatt å tilføre polish eller spraypolish da dette gir dårlig feste for nye lakkstrøk.

Malte overflater

 • Listverk males med acrylmaling glans 35.
 • Vegger i kontorer males med lateksmaling glans 07.
 • Vegger toaletter males med lateksmaling 07/20 eller acrylmaling glans 07/20.
 • Vegger i kjøkken males med acrylmaling 07/20.
 • Det skal så langt mulig benyttes nøytrale renholdsmidler på malte overflater.
 • Bruk av mikrofiber kluter og mopper
 • Det skal vises stor forsiktighet slik at overflater ikke skades.
 • Grove kluter f.eks. på pleksiglass og plast skal ikke forekomme.
 • Tørre mikrofiberkluter eller annet rengjøringsutstyr som er statisk skal ikke benyttes på datamaskiner eller annet elektronisk utstyr.

ARBEIDSOPPGAVER OG ANBEFALT FREKVENS

Inventarrenhold:
Støvtørking av harde overflater og støvsuging/avbørsting av tekstile overflater.
Bord, stoler, lamper, telefon, datamaskin, skap, hyller, bilder og vindusposter.
1 - 2 ganger pr. uke

Veggrenhold:
Støvtørking og flekkfjerning.
Veggflater, rør, dører, innvendig glass, karmer, stikkontakter, ventilasjonsrister, varmeelement, gulvlister og elkanaler.
1 gang pr. uke

Gulvrenhold:
Fjerning av alt tørt smuss, samt alle flekker.
2 ganger pr. uke

Himlingsrenhold:
Fjerning av alt tørt smuss, samt alle flekker.
Himlingsplater, bjelker, ventilasjonskanaler og rør.
4 ganger pr. år

Tømming av søppel og evt. papir til gjenvinning:
2 ganger pr. uke

Polering eller rensing av gulv med highspeedmaskin:
6 ganger pr. år

Flekkboning:
Ved behov

Innvendig vindusrenhold:
2 ganger pr. år

Rensing av tekstile gulvbelegg:
1 gang pr. år