KLP Eiendom tilslutter seg Eiendomssektorens veikart mot 2050

Skal vi rekke å nå målene om lavere klimagassutslipp, sirkulær økonomi og mindre miljøgifter i 2050, må vi sette i gang arbeidet umiddelbart.

Bilde

Sist endret 02.01.2017

Det var naturlig for oss å følge opp initiativet til Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom og tilslutte oss strakstiltakene i veikartet, sier Gunnar Gjørtz.

Veikartet er ment som en anbefaling til norske eiere og forvaltere av yrkesbygg om hvilke valg de bør gjøre på kort og lang sikt for at eiendomssektoren skal bidra til et bærekraftig samfunn i 2050, og er innspill til Regjeringens utvalg for Grønn Konkurransekraft. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse.

Mye av dette har vi jobbet med allerede, men noe er nytt og vi har allerede satt i gang implementering av de nye tiltakene», fortsetter Gunnar.

KLP Eiendom har som mål å bygge miljøvennlige kontorbygg for framtiden. Derfor er det naturlig at selskapet følger opp initiativet til Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom.

KLP Eiendom ble miljøsertifisert etter ISO 14001 i 2009.

 

De 10 strakstiltakene:

  • Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)
  • Fjerne fossil oppvarming (olje og gass), også til topplast
  • Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
  • Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene
  • Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt

Nybygg og rehabiliteringer

  • Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger
  • Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
  • Bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget
  • Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)
  • Etterspørre fossilfri byggeplass