KLP Eiendom har en ambisjon om å være ledende innen samfunnsansvar og bærekraft. Som rettesnor for bærekraftarbeidet i KLP Eiendom benytter vi FNs definisjon på bærekraftig utvikling som «utvikling der økonomisk utvikling, sosial utvikling og miljøvern samvirker og forsterker hverandre gjensidig.» Selskapets styringsprinsipper er forankret i Global Compacts ti punkter for å ivareta hensyn til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og etiske utfordringer.

FN bærekraftmål

For å konkretisere vår innsats innenfor samfunnsansvar og bærekraft støtter vi oss til FNs bærekraftsmål og Bygg21 sine 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder.

KLP Eiendom har vært miljøsertifisert etter ISO 14001 siden 2009. Vårt miljøarbeid er systematisert i et styringssystem for miljø, og vi gjør kontinuerlige vurderinger av miljøpåvirkningen fra hele vår virksomhet. De viktigste miljøaspektene er grunnlag for fokusområdene i miljøarbeidet. Vi jobber systematisk med samsvarsvurderinger opp mot offentlige og interne krav, og har et system for avvikshåndtering på ytre miljø.

KLP Eiendom har tilsluttet seg Eiendomssektorens veikart mot 2050, og veikartets 10 strakstiltak er implementert i vår miljøhandlingsplan.

Vi bruker miljøklassifiseringssystemer slik som BREEAM NOR og DGNB som verktøy for å sikre en helhetlig tilnærming til de mange ulike klima-og miljøtemaene når vi bygger og gjør større rehabiliteringer, og vi tester også ut bruken av BREEAM In-Use som verktøy for miljøledelse i eksisterende bygg.
Vi systematiserer vårt arbeid med planlegging, oppfølging og rapportering kategorisert under de ni bærekraftsmålene som er spesielt relevant for eiendom.

Les mer om våre målsettinger