Om oss

KLP i Bjørvika

KLP Eiendom er en av landets største eiendomsbesittere med ca 2, 2 mill kvm fordelt på kontor-/næringslokaler, kjøpesentre, hoteller og festetomter til en verdi av ca NOK 62 milliarder.
De fleste av våre eiendommer har sentral beliggenhet i Oslo, Trondheim, Stavanger, Bergen, Stockholm og København, i tillegg til et stort hotell i London sentrum.
Vår virksomhet kjennetegnes av fleksible lokaler som i tillegg til utvidet service og effektiv drift gir din organisasjon det primære; en effektiv arbeidsdag.

KLP Eiendom er per i dag 140 ansatte med kontorer i Oslo, Trondheim, Stockholm og København, i tillegg til KLP Real Estate Europe s.a.r.l (Luxembourg).

Selskapsstruktur

KLP Eiendom er et heleid datterselskap av Kommunal Landspensjonskasse. KLPs satsing på eiendomsmarkedet er en del av den langsiktige kapitalforvaltningen. KLP Eiendom AS konsern eier datterselskapene KLP Eiendom Oslo AS, KLP Eiendom Trondheim AS, KLP Fastigheter AB i Stockholm, KLP Ejendomme A/S i København og KLP Real Estate Europe S.àr.l. (Luxembourg). 

Forretningsidé

KLP Eiendom AS er KLPs redskap for investeringer i eiendomsmarkedet. Selskapets forretningsidé er verdiskapning gjennom investering, utvikling og utleie av fast eiendom i tråd med den overordnede strategi for kapitalplassering som gjelder i KLP. Investeringer skal foretas på et forretningsmessig grunnlag samt ivareta hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og etiske forretningsprinsipper i samsvar med KLP sin tilslutning til Global Compact og FNs prinsipper for ansvarlige investeringer.

Verdier

Dialogen mellom KLP Eiendom og kundene skal være preget av våre verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert.

Åpen
• Vi deler kunnskap og informasjon
• Vi lytter til det som skjer og tar det på alvor
• Vi er tolerante overfor hverandre

Tydelig
• Vi forenkler der det er nødvendig og er lette å forstå
• Vi opptrer konsistent
• Vi prioriterer og er målbevisste i våre handlinger

Ansvarlig
• Vi er til å stole på
• Vi skaper trygghet
• Vi tenker og opptrer helhetlig

Engasjert
• Vi evner å begeistre våre kunder og hverandre
• Vi bygger relasjoner
• Vi handler

 

Satsingsområder for eiendomsinvesteringer:
- Kontorbygg
- Undervisningsbygg
- Kjøpesentre
- Hotell