Miljø og klima

Miljø og klima

Bærekraft i KLP Eiendom

KLP Eiendom er en eiendomsaktør med et tydelig fokus på bærekraft. Vi arbeider med bærekraft i alle våre prosesser, tilpasset ulike fokus i henholdsvis kjøp, utvikling, drift og forvaltning av våre bygg.

Som en langsiktig eier med egen driftsorganisasjon har vi gode forutsetninger for å kunne gjøre bærekraftige valg som vil komme våre eiere og leietakere til gode, f.eks. ved forbedret inneklima, lavt vedlikeholdsbehov, arealfleksible arealer og lave energikostnader.

For å konkretisere våre aktiviteter støtter vi oss til FNs bærekraftsmål og Bygg21 sine 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder. Vi systematiserer vårt arbeid med planlegging, oppfølging og rapportering kategorisert under de ni bærekraftsmålene som er spesielt relevant for eiendom:

Vi skal være åpne om vårt arbeidssett og vår påvirkning på miljø og samfunn, og deltar aktivt i ulike bransjefora og samarbeidsprosjekter, både for å lære og for å påvirke.

Vårt arbeidssett

KLP Eiendom har vært miljøsertifisert etter ISO 14001 siden 2009. Vårt miljøarbeid er systematisert i et styringssystem for miljø, og vi gjør kontinuerlige vurderinger av miljøpåvirkningen fra hele vår virksomhet. De viktigste miljøaspektene er grunnlag for fokusområdene i miljøarbeidet. Vi jobber systematisk med samsvarsvurderinger opp mot offentlige og interne krav, og har et system for avvikshåndtering på ytre miljø.

KLP Eiendom har tilsluttet seg Eiendomssektorens veikart mot 2050, og veikartets 10 strakstiltak er implementert i vår miljøhandlingsplan.

Vi bruker miljøklassifiseringssystemer slik som BREEAM NOR og DGNB som verktøy for å sikre en helhetlig tilnærming til de mange ulike klima- og miljøtemaene når vi bygger og gjør større rehabiliteringer, og vi tester også ut bruken av BREEAM In-Use som verktøy for miljøledelse i eksisterende bygg.

Våre målsetninger

Miljøhandlingsplan 2018 - 2022 

Et utdrag av noen av våre viktigste målsetninger for perioden 2018 - 2022.

Miljøledelse

  • Vi skal miljøsertifisere våre eiendommer, både ved oppføring og i driftsfasen.
  • Alle eiendommer skal ha en miljøhandlingsplan med konkrete forbedringsplaner og målsetninger.

Energi og klima

  • Videreføring av langsiktig arbeid med ambisiøse mål for reduksjon i energibruk.
  • Samarbeid om miljøtiltak med leietakere i såkalte Grønne leieavtaler.
  • Lokale fossile energikilder fases ut og erstattes med miljøvennlige alternativer.
  • Gjennomføre innovasjonsprosjekter på grønn teknologi.

Materialbruk og avfall

  • Strenge krav til miljøpåvirkning i utviklingsprosjekter, med fokus på klimapåvirkning, fravær av miljøgifter og økt gjenbruk.
  • Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp, og kun kjøpe produkter uten innhold av helse- og miljøskadelige stoffer.
  • Forbedre avfallssorteringsgraden på våre eiendommer.