Miljø og klima

Miljø og klima

 

Vår miljøfilosofi

KLP Eiendom har som mål å bygge miljøvennlige kontorbygg for framtiden. Ansvar for ytre miljø og klima har blitt en naturlig del av KLP Eiendoms virksomhet, og dette integreres nå i vår daglige drift. Gjennom en aktiv miljøpolicy vil KLP Eiendom bidra med å redusere belastningen på miljø og klima, samt fremme nye adferdsmønstre, produkter, tjenester og tekniske løsninger som kan redusere miljøbelastningen og CO2-utslippene.

KLP Eiendom Oslo mottok sitt sertifikat fra Det Norske Veritas i begynnelsen av 2010, og dette bekrefter at selskapet er miljøsertifisert etter ISO 14001. På slutten av året mottok også de to datterselskapene, KLP Eiendom Trondheim og KLP Ejendomme i København, sine sertifikater for ISO 14001.

KLP Eiendom ønsker gjennom samarbeidsprosjekter å bidra til at også våre leietakere og andre samarbeidspartnere kan redusere sin miljø- og klimabelastning.

KLP konsernets miljøpolicy

Vårt miljøfokus

KLP Eiendom har identifisert fire fokusområder som skal representere de mest vesentlige miljøaspektene i organisasjonens virksomhet:

 • Energiforbruk – drift
 • Materialforbruk i nybygg -og rehabiliteringsprosjekter
 • Transport av leietakere/brukere til og fra eiendommene
 • Avfall

Klimagassbelastningen når det gjelder materialforbruk i KLP Eiendoms nybygg- og totalrehabiliteringsprosjekter er mer enn tre ganger så høy som energiforbruket til drift av KLPEs bygg. Transporten av leietakere/brukere til og fra KLPEs bygg er ca samme som for driften av byggene.

Som uttalt i vår miljøpolicy så ønsker vi aktivt å påvirke våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å foreta handlinger og valg som bidrar til en positiv miljøprestasjon. Dette kan vi vise mange eksempler på hvordan vi gjør det som omhandler bl.a. konkrete materialkrav til våre entreprenører, grønt partnerskap med våre leietakere/kunder.

 • Bygg står i dag for 40 prosent av verdens energiforbruk.
 • For 2014 var målet en gjennomsnittlig reduksjon i energiforbruket i egendriftede bygg på 3,7%. Dette målet nådde vi, og reell energireduksjon for virksomheten var på 1,7GWh, selv med stadig økende bygningsmasse.
 • KLE Eiendom har også ambisiøse energimål i nybyggprosjekter: Energiklasse A og rehabiliteringsprosjekter: Energiklasse B.
 • Fornebu S (kjøpesenter) vil ha et 60% lavere energiforbruk en gjeldende forskriftskrav.
 • Hotell Bakklandet i Trondheim har energiklasse A og er tildelt Trondheim kommunes Energisparepris i 2013.
 • Har Enova-støtte (9,6 mill NOK) for Enøktiltak på 4 bygg, med energimål om totalt 4,7 GWh.
 • Kjemiske stoffer i materialer påvirker ytre miljø (produksjonsfase og avfall) samt innemiljø (helse).
 • I utviklingsprosjekter har KLP Eiendom krav til at entreprenører ikke bruke produkter som inneholder stoffer spesifisert i A20-listen (BREEAM-NOR). Det bidrar til krav på materialleverandørene å fremstille produkter med bedre miljøhensyn.
 • Materialer har ulike CO2-avtrykk i fremstillingsprosessen. Fasadematerialer av aluminiumsplater har mer enn 10 ganger så høyt CO2-avtrykk som trekledning.
 • Nybygget Fornebu S (kjøpesenter) har et CO2-avtrykk som er 60 % lavere enn et referansebygg pga av bevisste materialvalg.
 • Transportsektoren står for 32% av Norges samlede klimagassutslipp.
 • Arbeidsreiser i store byer: 67% bruker bil. 15% kollektiv (Oslo 40%). 17% sykkel/til fots.
 • Snitt arbeidsreisens lengde 15 km
 • KLP Eiendoms bygg har god beliggenhet i forhold til kollektivtrafikk og bysykkelsystem hvilket bidrar til lavere behov av personbilstransport for våre leietakere.
 • Våre leietakere har også godt utbud av sykkelparkering under tak samt dusj- og garderobefasiliteter.
 • I våre evalueringer ved eiendomskjøp er god beliggenhet i forhold til kollektivtransport en viktig parameter.
 • Avfall som går til deponi i Norge står for 2% av Norges samlede klimagassutslipp.
 • Tjenesteytende næringer i Norge genererte nesten 2 millioner tonn avfall i 2012, og varehandelen var den klart største bidragsyteren.
 • 1 kg matavfall blir biogass som kan drive en personbil opp til 2 km. I 2013 ble 443 tonn matavfall sortert ut gjennom KLP Eiendom hvilket tilsvarer 350 turer Oslo-Rom.
 • 1 tonn sortert papir tilsvarer ca 14 tren.
 • I 2013 ble 985 tonn papir kildesortert, en besparelse om 1478 tonn CO2-ekvivalenter som tilsvarer 786 296 mil bilkjøring eller mer enn 3000 turer Oslo-Rom, 4800 turer Oslo-Tromsø.